Főoldal » Hírek » Svájcban élő portugál embercsempész bukott le egy svéd autóval Nógrádban - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy 31 éves por­tu­gál állam­pol­gár letar­tóz­ta­tá­sát, aki 10 szír sze­mélyt kísé­relt meg átjut­tat­ni a magyar-szlovák hatá­ron. 

A Svájc­ban élő por­tu­gál férfi 2023. feb­ru­ár 4. nap­ján egy svéd rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi utas­te­ré­ben nyolc, míg a cso­mag­tar­tó­ban két, magu­kat szír­nek valló sze­mélyt szál­lí­tott a 21. számú főúton Szlo­vá­kia irá­nyá­ba, cél­juk az állam­ha­tár ille­gá­lis átlé­pé­se, és a Nyugat-Európába jutás volt.

A gép­ko­csit Nóg­rád vár­me­gyé­ben rend­őrök von­ták ellen­őr­zés alá, a szál­lí­tott sze­mé­lyek­nek érvé­nyes úti­ok­má­nyuk nem volt, magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét nem tud­ták igazolni.

A férfi ter­hé­re a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te róha­tó, mely 5-10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A járá­si ügyész­ség a – komoly tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­ményt elkö­ve­tő, magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si hellyel nem ren­del­ke­ző – kül­föl­di gya­nú­sí­tott jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa cél­já­ból tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap­ra el is rendelt.