Főoldal » Archív » Szabadságvesztés vár az ittas járművezetőre

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség két­rend­be­li ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban a több­szö­rös vissza­eső fér­fi­val szemben. 

Az elkö­ve­tő­nek gép­jár­mű­ve­ze­tői enge­dé­lye nincs, 2018. júni­us 9. nap­ján dél­után  Orosz­lány lakott terü­le­tén, a Mes­ter utcá­ban ittas álla­pot­ban, enyhe fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság­ban vezet­te a tulaj­do­nát képe­ző sze­mély­gép­ko­csit, amely­ben két utast is szállított.

Ezt köve­tő­en a vád­lott 2018. augusz­tus 5. nap­ján éjfél után Orosz­lány lakott terü­le­tén, a Kör­nyei úton ittas álla­pot­ban, enyhe fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­ság­ban vezet­te a hasz­ná­la­tá­ban lévő sze­mély­gép­ko­csit, amely­ben egy utast szállított.

A vád­lott min­két alka­lom­mal a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt is állt, amely miatt a bíró­ság 2018. júni­us 12. nap­ján jog­erős vég­zé­sé­vel 150.000,- Ft. pénz­bír­sá­got, majd a 2018. augusz­tus 7. nap­ján jog­erős­sé vált vég­zé­sé­vel 34 nap elzá­rást sza­bott ki vele szemben.

A vád­lott nyolc alka­lom­mal volt bün­tet­ve, több­szö­rös vissza­eső, továb­bá ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt már folya­mat­ban volt vele szem­ben az a bün­te­tő­el­já­rás, amely­ben a bíró­ság 2018. júni­us 20. nap­ján jog­erős hatá­ro­za­tá­val 8 hó bör­tön­bün­te­tés­re és 1 év köz­úti  jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra ítélte.

A vád­irat­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat sza­bad­ság­vesz­tés­re,  köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től hosszabb időre tör­té­nő eltil­tás­ra ítél­je, amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy a sza­bad­ság­vesz­tés mér­té­két 1 év 10 hónap­ban álla­pít­sa meg.