Főoldal » Hírek » Szabadulása után újra zsarolt egy férfi - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság ismé­tel­ten letar­tóz­tat­ta azt a fér­fit, aki sza­ba­du­lá­sa után újra meg­zsa­rol­ta koráb­bi sértettjét.

Az 51 éves férfi ellen foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt foly­tat nyo­mo­zást a Bátony­te­re­nyei Rend­őr­ka­pi­tány­ság. A gya­nú­sí­tott több hóna­pig letar­tóz­ta­tás­ban volt, majd egy koráb­bi sza­bad­ság­vesz­té­sét töl­töt­te le a büntetés-végrehajtási intézetben.

Ami­kor 2023. már­ci­us 13-án sza­ba­dult, szin­te azon­nal vissza­tért koráb­bi sér­tett­jé­hez, aki­nek azt állí­tot­ta, hogy a bir­to­ká­ban lévő ira­tok sze­rint hamis tanú­zás miatt kel­le­ne felel­nie, de ő 40.000 forin­tért elin­té­zi, hogy a férfi men­te­sül­jön a bün­te­tés alól.

Később több­ször vissza­tért – volt, ami­kor a bezárt kerí­té­sen éjjel átugor­va, a sér­tett aka­ra­ta elle­né­re – a sér­tett ingat­la­ná­ra és közöl­te, hogy vál­to­zás tör­tént, bár 6 évet kel­le­ne „ülnie” a fér­fi­nek hamis tanú­zá­sért, de azt a bíró­ság fél évre mér­sé­kel­te, amint viszont leül helyet­te, ha kap újabb 20.000 forin­tot, de ha ezt nem kapja meg, a fér­fi­nek bör­tön­be kell mennie.

A sér­tett mind­két­szer meg­ijedt és azért, hogy ne kell­jen a bör­tön­be men­nie, átadott a gya­nú­sí­tott­nak a kért össze­ge­ket, össze­sen 60.000 forintot.

A tovább­ra is folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás­ban a gya­nú­sí­tot­tat így egy újabb, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zsa­ro­lás, vala­mint éjjel elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés miatt is fele­lős­ség­re vonják.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja egy hónap­ra – újra – elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében.