Főoldal » Archív » Szabályellenesen hajtott be a kamion a vasúti átjáróba, aminek kis híján baleset lett a vége

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség­gel vádol egy a 49 éves fér­fit, aki jár­mű­vé­vel behaj­tott egy vas­úti átjá­ró­ba, azon­ban azt nem tudta idő­ben elhagy­ni az előt­te álló gép­ko­csik miatt, így a nyer­ges von­ta­tó­já­ra rácsu­kó­dott a sorompó.

A vád­lott 2018. szep­tem­ber 27-én kora dél­után Eger­ben köz­le­ke­dett egy pót­ko­csis jármű-szerelvénnyel, mellyel még sza­bad jel­zés­nél behaj­tott a Tár­ká­nyi úti, fény­so­rom­pó­val is ellá­tott vas­úti átjá­ró­ba. A férfi egy nagy ívű balra kanya­ro­dást köve­tő­en annak elle­né­re sem állt meg az átjá­ró előtt, hogy látta, nem fogja tudni azt - a KRESZ elő­írá­sa­i­nak meg­fe­le­lő­en - folya­ma­tos hala­dás­sal, leg­alább 5 km/órás sebes­ség­gel meg­ál­lás nél­kül elhagy­ni, mivel a sín­pár túl­ol­da­lán for­gal­mi okok­ból tor­ló­dott a kocsisor.

A jár­mű­sze­rel­vény még a vas­úti síne­ken állt, ami­kor a vonat érke­zé­sét jelez­ve piros­ra vál­tott a fény­so­rom­pó. A vád­lott látta ezt, ezért meg­pró­bál­ta hát­ra­me­net­ben elhagy­ni a veszé­lyes hely­színt, de ez nem sike­rült neki, mivel a pót­ko­csi kereszt­be for­dult az úton. Ebben a hely­zet­ben csa­pó­dott rá a kami­on vezető-fülkéjére az auto­ma­ta sorom­pó­rúd, ami az ütő­dés követ­kez­té­ben megrongálódott.

Az érke­ző vonat az adott for­gal­mi hely­zet­ben csak később tudott átha­lad­ni a keresz­te­ző­dé­sen, akkor, ami­kor a pót­ko­csis sze­rel­vény­nek már sike­rült elhagy­nia azt.

A járá­si ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sén tet­ten ért, és azt beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben arra tett indít­ványt, hogy az ille­té­kes járás­bí­ró­ság bün­te­tő­vég­zés­sel pénz­bün­te­tést szab­jon ki vele szemben.