Főoldal » Hírek » Szabálytalan eljárásával régi ismerőseinek kedvezett a földhivatal ügyintézője - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély által elkö­ve­tett közokirat-hamisítás, költ­ség­ve­té­si csa­lás és ter­mő­föld jog­el­le­nes meg­szer­zé­se miatt emelt vádat azzal a föld­hi­va­ta­li szak­ügy­in­té­ző­vel szem­ben, aki hiva­ta­li hatás­kö­ré­vel vissza­él­ve, sza­bály­ta­lan eljá­rá­sá­val isme­rő­sei szá­má­ra ter­mő­föl­de­ket segí­tett telep­hellyé átminősíteni.

A vád­irat sze­rint a kecs­ke­mé­ti nő – az ügy egyik vád­lott­ja – föld­ügyi szak­ügy­in­té­ző­ként 2019 máju­sá­ban két régi ügy­fe­lé­nek – az ügy másik két vád­lott­ja – kérel­me alap­ján 22 szán­tó és lege­lő vég­le­ges más célú hasz­no­sí­tá­sá­nak enge­dé­lye­zé­se ügyé­ben járt el. Tár­sai az álta­luk irá­nyí­tott cégek nevé­ben nap­elem­park léte­sí­té­se érde­ké­ben kér­ték a ter­mő­föl­dek műve­lé­si ágá­nak meg­vál­toz­ta­tá­sát, mely célra tekin­tet­tel a föld­vé­del­mi járu­lék meg­fi­ze­té­se alól is mentesültek.

A cég­ve­ze­tő elkö­ve­tők annak elle­né­re, hogy a nap­elem par­kok nem való­sul­tak meg, alig fél év múlva ugyan­ezen ter­mő­föl­dek kap­csán a telep­hellyé átmi­nő­sí­tést kérel­mez­ték. Ügye­ik­ben ismét a vád­lott járt el, aki­nek az ere­de­ti enge­dély­től elté­rő hasz­no­sí­tás ese­tén a kérel­me­ket el kel­lett volna uta­sí­ta­nia. Ehe­lyett azon­ban a nő vala­mennyi ingat­lan ese­té­ben hamis tar­tal­mú fel­jegy­zé­se­ket készí­tett, ame­lyek sze­rint az elő­ze­te­sen enge­dé­lye­zett beru­há­zá­sok megvalósultak.

Az ügy­in­té­ző a hiva­ta­li hatás­kö­ré­vel vissza­él­ve köz­re­mű­kö­dött a föld­te­rü­le­tek műve­lé­si ágá­nak telep­hely­re tör­té­nő átve­ze­té­sé­ben, ami­nek révén az egyik cég­ve­ze­tő vád­lott a föld­for­gal­mi tör­vény kiját­szá­sá­val sze­rez­te meg cégei szá­má­ra öt ter­mő­föld tulajdonjogát.

Mivel idő­köz­ben a sza­bály­ta­lan eljá­rás­ra fény derült, a műve­lé­si ág vál­to­zá­sok ingatlan-nyilvántartási bejegy­zé­sé­re csak tíz eset­ben került sor. A hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sü­lő szak­ügy­in­té­ző jog­sér­tő intéz­ke­dé­se követ­kez­té­ben az érin­tett cégek jogo­su­lat­la­nul men­te­sül­tek a föld­vé­del­mi járu­lék meg­fi­ze­té­se alól is és ezzel össze­sen 13 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a költségvetésnek.

Az ügyész­ség mind­hár­mu­kat költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és hiva­ta­los sze­mély­ként elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Emel­lett a föld­for­gal­mi tör­vény sza­bá­lya­i­nak kiját­szá­sá­val meg­szer­zett ter­mő­föl­dek ese­té­ben az érin­tett cég­ve­ze­tő­nek és az ügy­in­té­ző­nek ter­mő­föld jog­el­le­nes meg­szer­zé­sé­nek bűn­tet­te miatt is felel­nie kell.

Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.