Főoldal » Hírek » Szabálytalan gázbekötés okozott szén-monoxid mérgezést – Fotókkal – a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki­nek bér­lői – egy anya és két kis­gyer­me­ke – a lakó­ház­ban léte­sí­tett sza­bály­ta­lan gáz­be­kö­tés miatt átme­ne­ti szén-monoxid mér­ge­zést szen­ved­tek.

A vád­irat sze­rint a bajai férfi – az ügy vád­lott­ja - az ingat­la­nán álló lakó­épü­let­be utó­lag, enge­dély nél­kül és sza­bály­ta­la­nul vezet­te be a gázt, ráadá­sul nem gon­dos­ko­dott a gáz­ka­zán szük­sé­ges rend­sze­res kar­ban­tar­tá­sá­ról sem.

A lakó­épü­let­be 2020 ápri­li­sá­ban bér­lő­ként egy anya köl­tö­zött két kis­gyer­me­ké­vel. Néhány hét­tel később, 2020. május 20-án este az anya gyer­me­ke­i­vel a háló­szo­bá­ban tar­tóz­ko­dott, miköz­ben a für­dő­szo­bá­ban a nyílt égés­te­rű kazán műkö­dés­ben volt. Az épü­let elég­te­len szel­lő­zé­se, vala­mint a kazán kar­ban­tar­tá­sá­nak elmu­lasz­tá­sa miatt a lakó­tér­ben szén-monoxid hal­mo­zó­dott fel, ami­nek követ­kez­té­ben mind­hár­man 8 napon belül gyó­gyu­ló szén-monoxid mér­ge­zést szen­ved­tek. A hét éves gyer­mek az esz­mé­le­tét is elvesz­tet­te.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a zárt álla­po­tú, lég­rés nél­kü­li külső nyí­lás­zá­ró­kon keresz­tül nem jut­ha­tott be ele­gen­dő több­let leve­gő a gáz­ka­zán elhe­lye­zé­sé­re szol­gá­ló für­dő­szo­bá­ba, továb­bá az azzal lég­tér össze­köt­te­tés­ben álló kony­há­ba és háló­szo­bá­ba. Az ingat­la­non utóbb enge­dély nél­kül léte­sí­tett gáz­ve­ze­ték és a besze­relt gáz­ké­szü­lék műkö­dé­se állan­dó veszélyt jelen­tett az épü­let­ben tar­tóz­ko­dók éle­té­re, egész­sé­gé­re.

Az ügyész­ség az ingat­lan­ban sza­bály­ta­la­nul gáz­be­kö­tést léte­sí­tő fér­fit fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. A sza­bad­lá­bon lévő vád­lott ügyé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készül­tek.