Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Szabálytalan hulladéklerakásról készült felvételek nyilvánosságra hozatalával elkövetett hivatali visszaélés-a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy Győr­höz köze­li tele­pü­lé­sen a tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te, hogy egy sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tő szi­get kör­nyé­kén sza­bály­ta­la­nul pakol­tak le hul­la­dé­kot embe­rek. A pol­gár­mes­ter a fel­vé­te­le­ket azzal hozta nyil­vá­nos­ság­ra egy inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon, hogy azok tör­lé­sét a tele­pü­lés­nek fize­ten­dő 20.000 forin­tos befi­ze­té­sek­től teszi függővé.

 A Győri Járá­si Ügyész­ség a hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­te és nyolc rend­be­li sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés bűn­tet­te miat­ti eljá­rást – fel­té­te­les ügyé­szi fel­füg­gesz­tés kere­té­ben - egy év idő­tar­tam­ra fel­füg­gesz­tet­te, mivel az alap­ve­tő­en jog­kö­ve­tő élet­mó­dot foly­ta­tó ter­helt a cse­lek­ményt elis­mer­te és nyil­vá­no­san bocsá­na­tot kért a sértettektől.

A fel­füg­gesz­tés idő­tar­ta­má­nak ered­mé­nyes eltel­té­vel az eljá­rás meg­szün­te­té­se várható.