Főoldal » Hírek » Szabálytalan munkavégzésből életveszélyes sérülés - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a bün­te­tést annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki egy faki­vá­gás során súlyos sérü­lést oko­zott a segéd­ke­ző sértettnek. 

A vád­lott egy Somogy megyei tele­pü­lé­sen 2019. augusz­tu­sá­ban egy akác­fát akart moto­ros fűrésszel kivág­ni, amely­ben a sér­tett és fia nap­szá­mos­ként segéd­ke­zett. A műve­let során a vonat­ko­zó mun­ka­vé­del­mi nor­má­kat, vala­mint a moto­ros fűrész hasz­ná­la­tá­val és a faki­vá­gás­sal kap­cso­la­tos sza­bá­lyo­kat nem tar­tot­ta be.  A fűrész a hasz­ná­lat köz­ben a fa vága­tá­ból kiug­rott, és a sér­tett­nek élet­ve­szé­lyes, mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal járó vágá­sos sérü­lést okozott.

Az első fokon eljárt Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got és súlyos egész­ség­rom­lást okozó fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 1 év – 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen annak súlyo­sí­tá­sa iránt az ügyész nyúj­tott be fel­leb­be­zést. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zést fenn­tart­va a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak fel­füg­gesz­té­sé­re hosszabb pró­ba­idő meg­ál­la­pí­tá­sát, vala­mint a vád­lott­nak a bün­te­tett elő­élet­hez fűző­dő hát­rá­nyos jog­kö­vet­kez­mé­nyek alóli elő­ze­tes men­te­sí­té­sét indítványozta.

A Pécsi Íté­lő­táb­la a mai napon kihir­de­tett jog­erős hatá­ro­za­tá­val az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tést hely­ben­hagy­ta, ezen felül – az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en – ren­del­ke­zett a vád­lott elő­ze­tes mentesítéséről.