Főoldal » Archív » Szabálytalanul közlekedő gyalogost ütött el a gondatlan sofőr - vádemelés

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki teher­gép­ko­csi­já­val nem kellő mér­ték­ben tar­tott jobb­ra és emi­att elütöt­te a sza­bály­ta­la­nul az úttes­ten köz­le­ke­dő gya­lo­gost, aki nyolc napon túl gyó­gyu­ló fej­sé­rü­lé­se­ket szenvedett. 

A vád sze­rint a férfi 2018. ápri­lis 16-án, 8 óra 20 perc körül, borult idő­ben, azon­ban jó látá­si és gyér for­gal­mi viszo­nyok mel­lett, 30 km/óra sebes­ség­gel köz­le­ke­dett teher­au­tó­val Baj egyik utcá­já­ban. A vád­lott úgy haladt az úttes­ten, hogy nem kellő mér­ték­ben tar­tott jobb­ra, ezért a jár­mű­ve bal olda­li ele­jé­vel neki­üt­kö­zött az úttes­ten és nem a jár­dán köz­le­ke­dő gya­lo­gos­nak. A sér­tett az ütkö­zés hatá­sá­ra az útpad­ká­ra esett.

A bal­eset során a sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló fej­sé­rü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy őt a bíró­ság 100.000,- Ft össze­gű pénz­bün­te­tés­re és egy év köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től eltil­tás­ra ítél­je, továb­bá köte­lez­ze 431.118,- Ft össze­gű bűn­ügyi költ­ség viselésére.