Főoldal » Archív » Szabálytalanul működtetett tésztagyúró gép szakította le a munkás karját

Mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a cég veze­tő­jé­vel szemben.

A fia­tal sér­tett férfi évek óta dol­go­zott az üzem­ben beta­ní­tott mun­kás­ként. Fel­ada­ta volt töb­bek között a bal­ese­tet okozó tész­ta­gyú­ró gép üze­mel­te­té­se is. 2016 júni­us végén nap­pa­li műszak­ban dol­go­zott. Az egyik mun­ka­fo­lya­mat befe­jez­té­vel fel­nyi­tot­ta gép védő­rá­csát és a gépbe benyúl­va a mara­dék tész­tát akar­ta eltá­vo­lí­ta­ni. A gép azon­ban nem állt le és a forgó keve­rő­la­pá­tok berán­tot­ták a férfi kar­ját. A vele dol­go­zó ipari tanu­ló fiú a vész­kap­cso­lót se tudta elér­ni, mert az a gép fal felő­li olda­lán volt. A bal­eset követ­kez­té­ben a férfi karja olyan súlyo­san ron­cso­ló­dott, hogy azt ampu­tál­ni kel­lett. Így jobb kar­ját elve­szít­ve mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­ga ala­kult ki.

Az ügybe bevont szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a kér­dé­ses gép­ről eltá­vo­lí­tot­ták a biz­ton­sá­gi kap­cso­lót, mely­nek fel­ada­ta az volt, hogy a védő­rács kinyi­tá­sa­kor auto­ma­ti­ku­san leál­lít­sa a beren­de­zést. Ezen túl­me­nő­en gépet sza­bály­ta­la­nul helyez­ték el az üzem­ben oly módon, hogy a vész­kap­cso­ló a fal felő­li rész­re került, így azt ilyen eset­ben nem lehe­tett elérni.

Ezek­ről a hibák­ról a cég ügy­ve­ze­tő­je is tudott, ennek elle­né­re nem intéz­ke­dett a dol­go­zók mun­ka­biz­ton­sá­gá­nak biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben. Mulasz­tá­sa egye­nes oko­za­ti össze­füg­gés­ben áll a bekö­vet­ke­zett tra­gi­kus balesettel.

Az ügyész­ség a cég veze­tő­jé­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő tiszt­sé­gé­től, mint fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást indítványozott.