Főoldal » Hírek » Száguldás, halálos következménnyel - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki a vád sze­rint a meg­en­ge­dett sebes­sé­get jócs­kán túl­lép­te, ami­vel halá­los ered­ménnyel járó bal­ese­tet okozott.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020 novem­ber­nek egyik esté­jén leg­alább 110 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dett autó­val Szada lakott terü­le­tén, az ott meg­en­ge­dett 50 km/h helyett. A férfi ész­re­vet­te, hogy jóval előt­te a sér­tett sze­mély, sza­bály­ta­la­nul, kerék­pár­ját hajt­va és nem tolva kezd­te meg az átke­lést a zeb­rán. Az ész­le­lés elle­né­re a sebes­ség­túl­lé­pés miatt már nem tudott meg­áll­ni és így elgá­zol­ta a kerék­pá­ros sér­tet­tet, aki majd­nem húsz méter­re repült az ütkö­zés helyétől.

A bal­eset során a sér­tett olyan élet­tel össze­egyez­tet­he­tet­len sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Amennyi­ben az autós a meg­en­ge­dett sebes­ség­gel köz­le­ke­dik, akár nor­mál las­sí­tó féke­zés­sel is meg­ál­lít­hat­ta volna a jár­mű­vét a kerék­pá­ros előtt.

Az ügy­ben a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a fér­fi­val szemben.