Főoldal » Archív » Szakítás miatt akart ölni – vádemelés

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2019. szep­tem­ber 8-án, Duna­új­vá­ros­ban, sza­kí­tás miatt meg­kí­sé­rel­te meg­öl­ni a sértettet.

A vád­irat sze­rint a ter­helt ita­lo­zó maga­tar­tá­sa miatt pár­kap­cso­la­ta a sér­tet­tel meg­rom­lott, amely miatt a nő sza­kí­tott a fér­fi­val. A férfi 2019. szep­tem­ber 8-án, külön­bö­ző ven­dég­lá­tó­ipa­ri helye­ken több­ször fogyasz­tott sze­szes italt. Egy sörös­üve­get  eltört és az üveg nya­kát tar­tal­ma­zó cson­kot a ruhá­za­tá­ba rejtette.

Este meg­vár­ta a mun­ká­ból haza­ér­ke­ző sér­tet­tet az autó­busz­meg­ál­ló­nál, azon­ban a nő nem állt szóba vele, előre sie­tett, a férfi pedig követ­te a laká­sá­ig. A sér­tett egye­dül ment fel az ott­ho­ná­ba, azon­ban kis idő múlva a vád­lott beko­po­gott. A nő nem enged­te be, hanem lement vele a lép­cső­ház föld­szint­jé­re beszél­ni. Szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, majd a férfi elő­vet­te a zse­bé­ből a törött sörös­üveg dara­bot, azzal a sér­tett­re támadt és a nya­kát meg­szúr­ta. Dula­ko­dás ala­kult ki közöt­tük, mind­ket­ten a föld­re kerül­tek, a sér­tett kisza­ba­dult a vád­lott szo­rí­tá­sá­ból. A férfi ekkor, mivel cse­lek­mé­nye nem járt ered­ménnyel, egy későb­bi ölési cse­lek­ménnyel fenye­get­te meg a nőt, aki ezután a hely­szín­ről elmenekült.

A sér­tett a szú­rás követ­kez­té­ben könnyű sze­mé­lyi sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban súlyo­sabb, élet­ve­szé­lyes sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak a reá­lis veszé­lye fennállt.

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, vala­mint letar­tóz­ta­tá­sá­nak az első­fo­kú ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihir­de­té­sé­ig tör­té­nő fenn­tar­tá­sát indítványozta.