Főoldal » Hírek » Szakításkor volt párjánál felejtette a gyermekpornográf felvételekkel teli winchestereket - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki sza­kí­tás­kor a volt élet­tár­sá­nál felej­tet­te a por­nog­ráf web­ol­da­lak­ról lemen­tett, kis­ko­rú­a­kat ábrá­zo­ló fel­vé­te­le­ket tar­tal­ma­zó számítógépét.

A vád sze­rint a férfi – az ügy vád­lott­ja – az élet­tár­si kap­cso­la­tá­nak fenn­ál­lá­sa alatt solti ott­ho­ná­ban a webes bön­gé­sző­jét éve­ken át kis­ko­rú­ak­kal kap­cso­la­tos por­nog­ráf tar­tal­mú webes olda­lak fel­ke­re­sé­sé­re hasz­nál­ta. Ezen olda­lak­ról videó- és fény­kép­fel­vé­te­le­ket men­tett le. Az eze­ket táro­ló merev­le­me­ze­ket azon­ban 2021 feb­ru­ár­já­ban, sza­kí­tást köve­tő­en a volt élet­tár­sá­nál felej­tet­te, aki azo­kat megtalálta.

Ekkor derült ki, hogy a férfi tizen­nyol­ca­dik élet­évü­ket be nem töl­tött kis­ko­rú­ak­ról a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal ábrá­zo­ló fotó­kat és vide­ó­kat gyűj­tött. A letöl­tött fel­vé­te­lek fájl­ne­ve­i­ből egy­ér­tel­mű­en kide­rült, hogy a képe­ken kis­ko­rú­ak vannak.

Az ügyész­ség a fér­fit gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a lefog­lalt merev­le­me­zek elkob­zá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dönteni