Főoldal » Archív » Számon kérte a hangoskodást, elégtételt vettek rajta

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés és cso­por­to­san elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés miatt vádat emelt két fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik a csu­kott kaput berúg­va rátá­mad­tak és súlyo­san bán­tal­maz­tak egy szom­szé­dot, aki elő­ző­leg az ittas nő utcai han­gos­ko­dá­sát kifogásolta.

A vád­irat sze­rint a két férfi és a nő – az ügy vád­lott­jai - 2019. novem­ber 17-én, reg­gel együtt ita­loz­tak egy isme­rő­sük laká­sán, mely­nek során szó­vál­tás ala­kult ki köz­tük, ezért a leit­ta­so­dott nő haza­fe­lé indult. Az utcán halad­va han­go­san kia­bált és trá­gár sza­va­kat hasz­nál­va szit­ko­zó­dott. A közel­ben lakó és az udva­rán tar­tóz­ko­dó sér­tet­tet zavar­ta a han­gos­ko­dás és rászólt a nőre. Szó­vál­tás­ba keve­red­tek, a szom­széd kiment az utcá­ra, ahol a nő a tás­ká­já­val fejen ütöt­te a fér­fit. Ő a kezé­ben lévő levél­sep­rű­vel pró­bál­ta kivé­de­ni az üté­se­ket és a nő lábá­ra ütött.

A nő vissza­ment ivó­cim­bo­rá­i­hoz és panaszt tett a szom­széd­ra, mire a tár­sa­ság fel­ke­re­ke­dett, hogy meg­lec­kéz­tes­se a fér­fit. A sér­tett ekkor már az udva­rá­ban volt és a kaput is bezár­ta. Ez azon­ban nem jelen­tett aka­dályt, a nő a kaput berúg­ta és vala­mennyi­en bemen­tek. Ott az egyik férfi vád­lott ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, majd együt­te­sen lerán­gat­ták a föld­re és ütle­gel­ni kezdték.

A vád­lot­tak idő­köz­ben hely­szín­re érke­ző isme­rő­se kiküld­te a vád­lot­ta­kat az udvar­ból, ám a nő még kint­ről is köve­ket dobált be a sér­tett udva­rá­ba. Őt a kerí­té­sen állva fog­ták el a rend­őrök. A sér­tett jobb kezé­nek egyik ujja a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben eltört, amely 8 napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lés­nek minő­sül. Emel­lett az arcán és a nya­kán zúzó­dá­sos és hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­ta­kat súlyos testi sér­tés és cso­por­to­san elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, a női vád­lot­tat ezen felül garáz­da­ság vét­sé­gé­vel is és ezért velük szem­ben bün­te­tő­vég­zés hoza­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.