Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Számon kérve a terménylopást életveszélyesen bántalmazta a baracktolvajt

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nyár­lő­rin­ci fér­fi­val szem­ben, aki a tanyá­já­ról barack­kal meg­pa­kolt autó­val távo­zó tol­vajt utol­ér­te és több ököl­ütés­sel élet­ve­szé­lye­sen bántalmazta.

A 43 éves nyár­lő­rin­ci férfi 10 hek­tá­ros kül­te­rü­le­ti ingat­la­nán őster­me­lő­ként gaz­dál­ko­dik. Az éjsza­kai ter­mény­lo­pá­sok miatt tavaly nyá­ron moz­gás­ér­zé­ke­lő vad­ka­me­rát sze­relt fel, amely össze­köt­te­tés­ben állt a mobil­te­le­fon­já­val és kép kül­dé­sé­vel jelez­te szá­má­ra a terü­le­ten való mozgást.

2018. júli­us 4-én éjjel 1 óra­kor a kame­ra­rend­szer képet kül­dött egy gép­ko­csi­ról, amely barack­kal teli ládák­kal épp távo­zott a tanyá­ról. A vád­lott a pol­gár­őr­ség egy­ide­jű érte­sí­té­se mel­lett azon­nal autó­ba ült, hogy a fel­té­te­le­zett tol­vajt tet­ten érje. Az erdőn keresz­tül­ha­la­dó kes­keny dűlő­úton köze­lí­tett a hely­szín­hez, ami­kor a vele szem­be­jö­vő gép­ko­csi­ban fel­is­mer­te a képen látott jár­mű­vet. A barac­kos ládák­kal fel­pa­kolt jár­mű­vet veze­tő sér­tett a kes­keny úton hát­ra­me­net­be kap­csolt és meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, azon­ban egy vil­lany­osz­lop­nak ütkö­zött. Ekkor a lopá­son fel­há­bo­ro­dott, jelen­tős erő­fö­lény­ben lévő vád­lott az autó­hoz rohant, dühé­ben a lehú­zott abla­kon keresz­tül a sér­tett ruhá­ját meg­ra­gad­ta és jobb öklé­vel több nagy erejű ütést mért a mellkasára.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett öt bor­dá­ja eltört és mell­ka­sa bal olda­lán lég­mell ala­kult ki, amely köz­vet­len élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek minősül.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat az ügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A férfi sza­bad­lá­bon véde­ke­zik, bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.