Főoldal » Hírek » Számos bűncselekményt követett el lakókörnyezetében a fiatalkorú fiú – fotókkal - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a fiú­val szem­ben, aki­nek 14 rend­be­li, Sió­fo­kon elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény miatt kell felelnie.

A vád lénye­ge sze­rint a vád­lot­tat - aki­vel szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt bíró­sá­gi szak­ban egy másik bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van – szü­lői elha­nya­go­lás és isko­la­ke­rü­lés miatt vet­ték neve­lés­be, de gon­do­zá­si helyé­ről folya­ma­to­san szö­kés­ben volt, sió­fo­ki roko­na­i­nál buj­kált a ható­sá­gok elől.

A ter­helt 2022 feb­ru­ár­já­tól 2022 augusz­tu­sá­ban tör­tént letar­tóz­ta­tá­sá­ig rend­sze­re­sen köve­tett el bűn­cse­lek­mé­nye­ket, így 2022 feb­ru­ár­já­nak ele­jén elkö­töt­te isme­rő­se kis­te­her­au­tó­ját, ami­vel itta­san köz­le­ke­dett Sió­fok bel­vá­ro­sá­ban, ahol végül egy fának ütköz­ve állt meg. A vád­lott a jármű jog­ta­lan hasz­ná­la­tát meg­elő­ző­en az alko­hol mel­lett kábí­tó­szert is fogyasztott.

A fiú továb­bá két isme­rő­sét is verés­sel és meg­ölés­sel fenye­get­te meg, egyi­kük az a férfi volt, aki­nek a gép­jár­mű­vét enge­dély nél­kül használta.

A vád­lott rossz anya­gi hely­ze­te miatt a lakó­kör­nye­ze­té­ben élők­től több­ször lopott, nagy­báty­já­tól tele­ví­zi­ót, nagy­any­já­tól mobil­te­le­font, isme­rő­sé­től elekt­ro­mos kerék­párt vitt el, az egyik sió­fo­ki disz­kont­áru­ház­ból rend­sze­re­sen sze­szes ital­lal távo­zott fize­tés nél­kül, de volt olyan fel­újí­tás alatt álló ingat­lan is, ahon­nan a beépí­tett réz­ve­ze­té­ke­ket és a csap­te­le­pe­ket bon­tot­ta ki.

A vád­ban sze­rep­lő utol­só bűn­cse­lek­ményt a fiú az őri­zet­be véte­le előt­ti elő­ál­lí­tá­sa során való­sí­tot­ta meg, ami­kor egy isme­rő­se sze­mé­lyi ada­ta­it dik­tál­ta be az intéz­ke­dő jár­őr­nek a saját­ja helyett.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben javí­tó­in­té­ze­ti intéz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indítványt.

A képe­ket a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­ne­in készí­tet­te a nyo­mo­zó hatóság.