Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Számos vonat késett az autóvezető gondatlansága miatt - fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Közle­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság 225.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te a vét­kes sofőrt. A nő egy vas­úti átjá­ró­ban tola­tott, eköz­ben a sorom­pó­kart letörte.

A tény­ál­lás sze­rint az elkö­ve­tő 2023. már­ci­us 15-én 11 óra 35 perc­kor Komá­rom lakott terü­le­tén, az 1. számú főúton Tata felől Győr irá­nyá­ba vezet­te a sze­mély­gép­ko­csi­ját. A nő a fény- és fél­so­rom­pó­val biz­to­sí­tott vas­úti keresz­te­ző­dés­hez ért, ahol a tilos jel­zés­nél kiala­kult jár­mű­sor negye­dik tag­ja­ként megállt. 

Az átjá­ró sorom­pó­kar­ja egy vas­úti sze­rel­vény elha­la­dá­sa után fel­nyílt, azon­ban a fény­so­rom­pó tovább­ra is tilos jel­zést muta­tott. Ennek elle­né­re a nő ala­csony sebes­ség­gel - anél­kül, hogy a folya­ma­tos átha­la­dá­sa biz­to­sí­tott lett volna - a vas­úti átjá­ró­ba haj­tott, ezért a sorom­pó csa­pó­rúd­ja a cso­mag­tar­tó­ra csu­kó­dott. A sofőr ész­lel­te a köze­lí­tő sze­mély­vo­na­tot, ezért a vas­úti átjá­ró­ban tola­tott, eköz­ben a sorom­pó­kart letör­te. A sze­mély­vo­nat azt köve­tő­en haladt át a vas­úti átjá­rón, miu­tán a nő elhagy­ta azt. A nő a csa­pó­rúd letö­ré­sét tele­fo­non beje­len­tet­te és a hely­szí­nen meg­vár­ta az intézkedést.

A vas­út­tár­sa­ság szak­em­be­rei a vas­úti átjá­rót biz­to­sí­tó sorom­pót hely­re­ál­lí­tot­ták. A bűn­cse­lek­mény követ­kez­té­ben 15 sze­mély­szál­lí­tó vonat össze­sen 86 per­cet és három teher­vo­nat 22 per­cet késett.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a vas­úti köz­le­ke­dés­ben részt vevő sze­mé­lyek éle­tét, testi épsé­gét veszé­lyez­tet­te, a bal­eset során sze­mé­lyi sérü­lés nem történt.