Főoldal » Archív » Szamurájkarddal csapott a hajléktalanszállón lakótársa kezére a megvádolt férfi

A Pápai Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a helyi haj­lék­ta­lan­szál­lón sza­mu­rájk­ard­dal vágta meg isme­rő­se kezét.

A vád­irat sze­rint 2019. decem­ber ele­jén az elkö­ve­tő a város­ban műkö­dő haj­lék­ta­lan­szál­lás lakó­jaként éppen a szo­bá­ban volt, ami­kor késő dél­után a szom­szé­dos kony­há­ból hal­lat­szó kia­bá­lás­ra figyelt fel, ahol a sér­tett és egy másik férfi tartózkodott.

A vád­lott ezért bement a kony­há­ba, ahol a közte és a sér­tett között nézet­el­té­rés ala­kult ki. A férfi ekkor vissza­ment a szo­bá­ba, magá­hoz vett egy, az ágya alatt tar­tott hat­van­nyolc cen­ti­mé­ter pen­gé­jű sza­mu­rájk­ar­dot, majd azzal a szán­dék­kal, hogy a sér­tett kezé­re rácsap­jon egyet”, vissza­ment a konyhába.

A sér­tett férfi a moso­ga­tó mel­lett állt, ami­kor a vád­lott mellé lépett, és egy felül­ről lefe­le irá­nyí­tott moz­du­lat­tal meg­vág­ta a sér­tett kezét, majd kiment a helyiségből.

A sér­tett a vágás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló met­szett sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra, és abban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az elkö­ve­tő­vel szemben.