Főoldal » Hírek » Szándékosan gázoltak el egy biciklist Budapesten - rendőrségi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 28 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 2021 októ­be­ré­ben, köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus­ba keve­re­dett egy bicik­lis futár­ral a bel­vá­ros­ban, majd ezt köve­tő­en sza­bály­ta­la­nul, for­ga­lom­mal szem­ben haj­tott be egy egy­irá­nyú utcá­ba, ahol az őt utol­érő és szá­mon kérő kerék­pá­rost szán­dé­ko­san elütötte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. októ­ber 28-án, dél­után, gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett a VII. kerü­let­ben, ami­kor köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus­ba keve­re­dett egy bicik­lis futár­ral. Ezt köve­tő­en a sofőr sza­bály­ta­la­nul, for­ga­lom­mal szem­ben behaj­tott egy egy­irá­nyú utcá­ba, ahol azon­ban egy szem­ből, sza­bá­lyo­san érke­ző taxi miatt meg kel­lett áll­nia. Ekkor érte utol a kerék­pá­ros, aki az ablak­hoz hajol­va, kér­dő­re vonta őt a koráb­bi köz­le­ke­dé­si hely­zet miatt, ame­lyet a vád­lott részé­ről veszé­lyes­nek ítélt. Ebből adó­dón rövid szó­vál­tás ala­kult ki a felek között, ami­től a vád­lott inge­rült lett, hir­te­len gázt adott, majd a jár­mű­vét szán­dé­ko­san rákor­má­nyoz­ta a mel­let­te álló kerék­pá­ros­ra. Az elütés követ­kez­té­ben a bicik­lis a jár­dá­ra zuhant és súlyos láb­sé­rü­lést szen­ve­dett. Ezután a vád­lott kito­la­tott az utcá­ból, lepar­kolt, majd vissza­ment a helyszínre.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, szán­dé­ko­san gázo­ló sofőrt súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től tör­té­nő vég­le­ges hatá­lyú eltil­tást indít­vá­nyoz a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság koráb­ban kiadott köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bosszubol-utotte-el-a-biciklist-azonnal-ugrott-a