Főoldal » Hírek » Százával verte át a sértetteket a csaló páros, de most több helyen vádat emeltek ellenük - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­ha­tárt meg nem hala­dó kárt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal sza­bol­csi fér­fi­val és nővel szem­ben, akik online csa­lá­sok elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zó pén­zek­ből tar­tot­ták el magukat.

A vád sze­rint az elkö­ve­tők élet­tár­sak, akik elha­tá­roz­ták, hogy olyan ter­mé­kek online hir­de­té­sé­ből fog­nak pénzt sze­rez­ni, ame­lyek­kel nem ren­del­kez­nek. A páros a csa­lás­hoz hasz­nált hir­de­té­se­it úgy hozta létre, hogy minél több ember figyel­mét fel­kelt­se, így ala­csony áron kínál­tak sokak által kere­sett gyer­mek­já­té­ko­kat, külö­nö­sen tram­bu­lint és játékkonzolt.

A vád­lot­tak a hir­de­té­si olda­lak üze­net­kül­dő szol­gál­ta­tá­sán, ille­tő­leg tele­fo­non keresz­tül tar­tot­ták a kap­cso­la­tot a sér­tet­tek­kel, akik­nek kérés­re fény­ké­pet és egyéb infor­má­ci­ó­kat adtak a meg­hir­de­tett ter­mé­kek­ről. A páros egé­szen addig kész­sé­ges volt, amíg a sér­tet­tek át nem utal­ták a kért össze­get, mivel annak beér­ke­zé­se után rög­tön elér­he­tet­len­né vál­tak. Az elkö­ve­tők mód­sze­ré­nek fon­tos eleme volt az is, hogy olyan össze­gek­kel ejt­sék téve­dés­be az áldo­za­ta­i­kat, ami miatt vár­ha­tó­an nem tesz­nek fel­je­len­tést, ezért szá­mos sér­tet­tet a kapos­vá­ri rend­őrök­nek kel­lett fel­de­rí­te­ni­ük az eljá­rás során.

A vád­lot­tak a Kapos­vá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság által vizs­gált, 3 hóna­pig tartó csa­lás­so­ro­zat­tal össze­sen 91 sér­tet­tet ejtet­tek téve­dés­be, akik­től 4.000 és 35.000 forint közöt­ti össze­ge­ket csal­tak ki, ezál­tal közel 1,7 mil­lió forint­tal gaz­da­god­tak. A páros­sal szem­ben ugyan­ak­kor az ország más pont­ján is indult nyo­mo­zás; néhány hete a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 139 rend­be­li csa­lás miatt emelt elle­nük vádat, mely ügy­ben azóta is letar­tóz­ta­tás­ban vannak. 

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a vád­lot­tak­kal szem­ben fog­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet az egyik pénz­in­té­zet biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te a csa­lás­sal szer­zett pénzt fel­ve­vő vádlottról.