Főoldal » Hírek » Székekkel verekedtek egy budapesti sörözőben – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik tavaly feb­ru­ár­ban, egy VIII. kerü­le­ti sörö­ző­ben, szó­vál­tást köve­tő­en bán­tal­maz­tak két másik ven­dé­get. Az egyik sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2022. feb­ru­ár 2-án este egy VIII. kerü­le­ti sörö­ző­ben ita­loz­tak. Egyi­kük törzs­ven­dég­ként a pult­nál ülve sport­köz­ve­tí­tést nézett, a másik vád­lott pedig az egyik asz­ta­lá­nál ült a barátjával.

Egy másik asz­tal­nál ita­lo­zott és beszél­ge­tett a két sér­tett is, akik az este folya­mán szó­vál­tás­ba keve­red­tek az asz­tal­nál ülő vád­lot­tal és annak barát­já­val. A szó­vál­tás addig fajult, hogy a vád­lott fel­állt az asz­tal­tól, majd fel­vett egy szé­ket és azt az egyik sér­tett feje irá­nyá­ba len­dí­tet­te, a férfi azon­ban mind­két kezét maga elé tart­va véde­ke­zett, majd rámar­kolt a szék lábá­ra, ezzel meg­aka­dá­lyoz­va az ismé­telt táma­dást. A másik sér­tett mind­eköz­ben a vád­lott háta mögött állt, és onnan igye­ke­zett őt vissza­húz­ni, így végül sike­rült a szé­ket kiven­ni­ük a táma­dó kezéből.

A tör­tén­te­ket eddig a pult mel­lől figye­lő másik vád­lott ekkor szit­ko­zód­va oda­ment hoz­zá­juk, és meg­pró­bál­ta a szé­ket elven­ni a sér­tet­től, de azt a férfi erő­sen fogta és nem enged­te el, miköz­ben pró­bál­ta a vád­lot­tat nyu­ga­lom­ra inte­ni. Ekkor azon­ban a vád­lott rátá­madt, ennek során ököl­lel, több­ször meg­ütöt­te a sér­tet­tet a fején, aki eköz­ben folya­ma­to­san hát­rált és véde­kez­ni pró­bált. A másik sér­tett ekkor meg­pró­bál­ta hátul­ról lefog­ni a táma­dót, ami­nek követ­kez­té­ben mind­ket­ten egyen­sú­lyu­kat vesz­tet­ték és elestek.

A szé­kes táma­dó ekkor fel­ka­pott egy másik szé­ket is, és azzal a mel­let­te álló sér­tett fejé­re súj­tott, ami­nek hatá­sá­ra ő is a föld­re zuhant. Ezzel egy­ide­jű­leg a másik vád­lott tovább bán­tal­maz­ta a vele együtt föld­re került sér­tet­tet, a vádlott-társa pedig a kezé­ben tar­tott szék­kel ennek a sér­tett­nek a fejét is meg­ütöt­te, olyan erő­vel, hogy a szék lába kitört.

Az idő­köz­ben érte­sí­tett rend­őrök az egyik vád­lot­tat még a hely­szí­nen elfog­ták, az ugyan­csak a men­tők pedig a sér­tet­te­ket kór­ház­ba szállították.

A vád­lot­tak bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben az egyik sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, az éle­tét kizá­ró­lag a gyors és szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás men­tet­te meg. A súlyos sérü­lé­sek kiala­ku­lá­sá­nak reá­lis lehe­tő­sé­ge a másik sér­tett ese­té­ben is fenn­állt, annak elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek volt köszönhető.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két bán­tal­ma­zót élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A fel­vé­te­len az lát­ha­tó, aho­gyan az asz­ta­lok­nál ülő vád­lott fel­kap­ja a szé­ket, és az egyik sér­tett­re támad, míg a másik sér­tett hátul­ról pró­bál­ja őt vissza­fog­ni. Ami­kor a sike­rül kiven­ni a szé­ket a táma­dó kezé­ből, oda­lép hoz­zá­juk a másik vád­lott is, és ráfog a szék lábá­ra, pró­bál­ja tőle elvenni.