Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Szekrény zuhant a gyermekre – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen élet­ve­szélyt okozó gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt. A házas­pár egy hasz­nált két részes elő­szo­ba szek­rény felső részét nem rög­zí­tet­ték biz­ton­sá­gos módon, 2 éves gyer­me­kük játék során fel­ka­pasz­kod­va, a bútort magá­ra ránt­va hanyatt esett és élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak házas­tár­sak egy bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő csa­lá­di ház­ban, albér­let­ben éltek 3 kis­ko­rú gyer­me­kük­kel. 2022. júli­us köze­pén vásá­rol­tak egy két részes lami­nált for­gács­lap­ból készült elő­szo­ba szekrényt.

A férfi a szek­rény alsó részén lévő 3 db csap­ra ráhe­lyez­te a bútor két­pol­cos fel­ső­ré­szét, majd a nap­pa­li­ban a fal­hoz támasz­tot­ta. A vád­lot­tak tuda­tá­ban vol­tak annak, hogy az illesz­tő­csa­pok csak azt aka­dá­lyoz­zák meg, hogy a fel­ső­rész ne csúsz­kál­jon, a sta­bil és biz­ton­sá­gos hasz­ná­lat­hoz viszont a fel­ső­rész hát­lap­ját a fal­hoz kel­lett volna rög­zí­te­ni, amit elmulasztottak.

Júli­us­ban, az egyik dél­után a csa­lád ott­hon tar­tóz­ko­dott, a nő a mosó­gép­ben ruhát cse­rélt, míg a férfi a 3 kis­ko­rú gyer­me­kük­kel a szo­bá­ban volt. A 2 éves kis­ko­rú néhány perc­re kike­rült a vád­lot­tak fel­ügye­le­te alól és a szek­rény alsó részé­re fel­ka­pasz­kod­va a bútor pol­cos felső részét kimoz­dí­tot­ta és azt magá­ra ránt­va hanyatt esett. Az anya ész­lel­ve a bal­ese­tet leemel­te a gyer­mek mell­ka­sá­ról a szek­rényt, majd fér­jé­vel együtt hala­dék­ta­la­nul gon­dos­kod­tak orvo­si ellátásáról.

A gyer­mek­ko­rú sér­tett a cse­lek­mény követ­kez­té­ben köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház bün­te­tést indítványozott.