Főoldal » Hírek » Szekrényajtóval támadt édesapjára az ittas fiú - Fotóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a 25 éves köl­csei fér­fit, aki itta­san az ágyon fekvő édes­ap­já­ra támadt egy szekrényajtóval.

A vád­irat sze­rint a férfi a szü­le­i­vel és a test­vé­ré­vel él közös ház­tar­tás­ban, azon­ban édes­ap­já­val gyak­ran vitat­ko­zott, külö­nö­sen ittas álla­po­tá­ban. 2019. augusz­tus 31-én a vád­lott nap­köz­ben a köz­ség­ben ita­lo­zott, nagyobb mennyi­sé­gű sört és pálin­kát fogyasz­tott el. Dél­után ért haza, ahol az édes­ap­ját a szo­bá­ban az ágyon fekve talál­ta. Bement a szo­bá­ba és min­den­fé­le elő­ze­tes szó­vál­tás nél­kül leemel­te az ott talál­ha­tó szek­rény ajta­ját, majd annak lap­já­val egy eset­ben a fekvő édes­ap­já­nak a fejé­re ütött. Ezután az ajtót vissza­il­lesz­tet­te a helyé­re, majd lefe­küdt alud­ni. Az orvost és a men­tő­ket a csa­lád­ta­gok értesítették.

A bán­tal­ma­zás­tól a vád­lott édes­ap­já­nak a kopo­nyá­ja sérült meg élet­ve­szé­lyes módon. A sérü­lé­se három-négy hónap alatt gyó­gyult meg.

A vád­lott beis­me­rő val­lo­mást tett a nyo­mo­zás során, cse­le­ke­de­tét ittas­sá­gá­val magyarázta.

A főügyész­ség vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­rő val­lo­mást tesz, és nem kéri a tár­gya­lás meg­tar­tá­sát, akkor a bíró­ság ítél­je három év börtönbüntetésre.

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.

A fotón az elkö­ve­tés­hez hasz­nált szek­rény­aj­tó látható.