Főoldal » Archív » Szelfijük buktatta le a tolvajokat – vádemelés - fotókkal

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat két nő ellen, akik alkal­mi part­ne­rü­ket lop­ták meg, majd a lopott tele­fon­nal készí­tett szel­fi­ké­pek buk­tat­ták le őket.  

A két nő 2017. szep­tem­be­ré­ben Pécsett egy ven­dég­lá­tó­he­lyen szó­ra­ko­zott, ahol olyan fér­fi­ak­kal pró­bál­tak ismer­ked­ni, akik az álta­luk nyúj­ta­ni kívánt sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sért fizetnek.

Az éjsza­ka során meg­is­mer­ked­tek az ittas álla­pot­ban lévő sér­tet­tel, aki­vel egy idő után a sér­tett laká­sá­ra men­tek. Itt tovább­foly­tat­ták az ita­lo­zást, mely­nek során jelen­tős mennyi­sé­gű alko­holt fogyasztottak.

A két nő meg­ál­la­po­dott abban, hogy a fér­fi­től érté­ke­ket tulaj­do­ní­ta­nak el, úgy, hogy egyi­kük a sér­tet­tel a lakás egyik szo­bá­já­ba vonul, míg a másik a lakást átku­tat­ja és a talált érté­ke­ket magá­hoz veszi.

Ennek meg­fe­le­lő­en az egyik nő hosszabb időre a sér­tet­tel az egyik szo­bá­ba ment, míg mási­kuk a lakás­ban talált 1100 eurót, 80 000 forin­tot, éksze­re­ket, vala­mint mobil­te­le­font magá­hoz vette.

Miu­tán az érték­tár­gya­kat és a kész­pénzt meg­sze­rez­ték, a két nő fáradt­ság­ra hivat­ko­zás­sal elhagy­ta a sér­tett lakását.

Haza­ér­ke­zé­sü­ket köve­tő­en az egyik nő a tele­font az élet­tár­sá­nak adta a lopott pénz­zel együtt, aki a tele­fon­nal több szel­fi­ké­pet is készí­tett magá­ról, élet­tár­sá­ról, illet­ve a lopott pénzről.

Néhány nap múlva a tele­font érté­ke­sí­tés­re bead­ták egy keres­ke­dés­be úgy, hogy a tele­fon memó­ri­á­já­ból az álta­luk készí­tett képe­ket nem töröl­ték, mely a buká­suk­hoz vezetett.

A két nő össze­sen mint­egy 600.000 forint lopá­si kárt oko­zott a sértettnek.