Főoldal » Archív » Szerb embercsempész bíróság előtt

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban, az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott három napon belül bíró­ság elé állí­tott egy 30 éves szerb állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki négy sze­mély­nek nyúj­tott segít­sé­get az állam­ha­tár meg nem enge­dett módon tör­té­nő átlépéséhez.

 A szerb fér­fi­nek egy isme­ret­len sze­mély­azo­nos­sá­gú afgán férfi 50 eurót ígért azért, ha sze­mély­gép­ko­csi­val néhány embert Romá­ni­á­ból Magyar­or­szág­ra szál­lít, és elma­gya­ráz­ta neki, hogy hol kell fel­ven­ni és leten­nie az embe­re­ket. A vád­lott ebből a cél­ból a szer­bi­ai Obre­no­vac váro­sá­ban autót bérelt, majd azzal Romá­ni­á­ba, Temes­vár­ra ment. Itt az uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en az álta­la veze­tett autó­ba három török és egy afgán állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt vett fel, és őket 2017. decem­ber 1. nap­ján az esti órák­ban a magyar-román határ köze­lé­be szál­lí­tot­ta. A mig­ráns sze­mé­lyek Bat­to­nya kör­ze­té­ben a határ­őri­ze­ti szer­ve­ket meg­ke­rül­ve, a „zöld­ha­tá­ron” lép­ték át a határt, míg a vád­lott szerb állam­pol­gár­ként legá­li­san, a határ­át­ke­lő­hely­nél tette ezt meg. A határt elhagy­va, a vád­lott Magyar­or­szág terü­le­tén fel­vet­te autó­já­ba a négy sze­mélyt és Buda­pest felé indul­tak. Nem sok­kal ezt köve­tő­en a rend­őrök a Kunágota-Magyarbánhegyes közöt­ti köz­úton ellen­őr­zés alá von­ták a sze­mély­gép­ko­csit és a benne ülő személyeket.

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség a fér­fit vagyo­ni haszon­szer­zés végett több ember­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt hét­főn bíró­ság elé állí­tot­ta. A Bat­to­nyai Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben két év – vég­re­haj­tá­sá­ban négy évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, négy évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről, vala­mint köte­lez­te őt a fel­me­rült bűn­ügyi költ­ség vise­lé­sé­re. Az íté­let jogerős.