Főoldal » Hírek » Szerb embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak, aki 7  ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott egy kis­busszal érke­zett Magyar­or­szág­ra azért, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Nyugat-Európába. A belé­pést köve­tő­en a férfi 2022. janu­ár 17. nap­ján, éjjel vett fel a jár­mű­be Móra­ha­lom kül­te­rü­le­tén 7, magát afgán állam­pol­gár­sá­gú­nak valló sze­mélyt, aki­ket a férfi meg­bí­zói jut­tat­tak át ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re. A gya­nú­sí­tott ezután Auszt­ria irá­nyá­ba indult volna, de a rend­őrök az autót az ille­gá­lis határ­át­lé­pők beszál­lá­sá­nak pil­la­na­tá­ban ellen­őr­zés alá von­ták, a fér­fit iga­zol­tat­ták, elő­ál­lí­tot­ták, és őri­zet­be vették.

A gya­nú­sí­tott uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

Az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén elren­del­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.