Főoldal » Archív » Szerb embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb fér­fi­nak, aki három koszo­vói állam­pol­gár­nak segí­tett Magyar­or­szág­ra jutni.

A gyanú sze­rint a hor­go­si gya­nú­sí­tott két isme­ret­len tár­sá­val együtt meg­ál­la­po­dott három koszo­vói fér­fi­val, hogy 200 EUR elle­né­ben segí­te­nek nekik ille­gá­li­san Szer­bi­á­ból Magyar­or­szág­ra jutni. A meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en a rösz­kei határ­át­ke­lő­hely szerb olda­lán az ille­gá­lis határ­át­lé­pők a gya­nú­sí­tott és tár­sai segít­sé­gé­vel a szerb határ­el­len­őr­zést elke­rül­ték, majd a szerb és magyar ellen­őr­zé­si vona­lak között Magyar­or­szág terü­le­té­re jutot­tak. A belép­te­tő kapuk vona­la előtt, a kilé­pő kami­on­sáv mel­lett, a gya­nú­sí­tott és tár­sai 2018. augusz­tus 13. nap­ján, 22 óra­kor az átke­lő­hely kerí­té­sét meg­emel­ték, így biz­to­sít­va lehe­tő­sé­get, hogy a koszo­vói mig­rán­sok ille­gá­li­san Magyar­or­szág­ra jus­sa­nak. Ezt köve­tő­en a gya­nú­sí­tott az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket Magyar­or­szág belső része felé veze­tő köz­út­ra irá­nyí­tot­ta, majd a kerí­tés alatt átbúj­va vissza­ment a határ­át­ke­lő­hely terü­le­té­re, és meg­kí­sé­relt Szer­bi­á­ba távoz­ni. A koszo­vó­i­ak a legá­lis belé­pés­hez és tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges okmá­nyok­kal nem ren­del­kez­tek, ezt a gya­nú­sí­tott és tár­sai a meg­ál­la­po­dás során ellen­őriz­ték is.

A gya­nú­sí­tott és a mig­rán­sok cse­lek­mé­nyét a határ mel­lett elhe­lye­zett hőka­me­rák ész­lel­ték, majd a rend­őrök a gya­nú­sí­tot­tat és a koszo­vói fér­fi­a­kat előállították.

A vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon fog dönteni.