Főoldal » Hírek » Szerb embercsempészekkel szemben emeltek vádat - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat két szerb fér­fi­val szem­ben, aki­ket 2022. már­ci­us 4. nap­ján fog­tak el a rend­őrök az M86-os számú főút szom­bat­he­lyi szakaszán.

A vád sze­rint a két elkö­ve­tő egy Szer­bi­á­ban szer­ve­zett, hie­rar­chi­kus fel­épí­té­sű és ország­ha­tá­ro­kon átnyú­ló szer­ve­zet tag­ja­i­ként érkez­tek Magyar­or­szág­ra azért, hogy jelen­tős díja­zás elle­né­ben segít­sé­get nyújt­sa­nak ille­gá­lis határ­át­lé­pők­nek a nyu­ga­ti határ átlé­pé­sé­hez. Az ember­csem­pé­szek az uta­sí­tá­so­kat a ren­del­ke­zé­sük­re bocsá­tott mobil­te­le­fo­non, a bűn­szer­ve­zet maga­sabb szint­jén álló tag­ja­i­tól kap­ták. A ható­sá­gok meg­té­vesz­té­se cél­já­ból a csem­pé­szés­hez biz­to­sí­tott sze­mély­gép­ko­csi­ra – melyet a szer­ve­zet tag­jai hasz­nál­tak – hamis for­gal­mi rend­szá­mo­kat helyez­tek fel.

Az egyik vád­lott 2022. már­ci­us 4-én a meg­bí­zó­ja által tele­fo­non kül­dött uta­sí­tás alap­ján, Kecs­ke­mét kör­nyé­kén tizen­egy afgán állam­pol­gárt vett fel a részé­re biz­to­sí­tott gép­ko­csi­ba, majd velük az osztrák-magyar határ felé indult, majd Bia­tor­bágy után, a lelep­le­ző­dés veszé­lyé­nek csök­ken­té­se érde­ké­ben a jármű rend­szám­táb­lá­it lecserélte.

A másik vád­lott eköz­ben – azo­nos útvo­na­lon – „elő­fu­tó­ként” a csem­pé­szett sze­mé­lye­ket szál­lí­tó gép­ko­csi előtt haladt, azért, hogy az eset­le­ges rend­őri ellen­őr­zés­ről tele­fo­non jelez­ni tud­jon a társának.

A mig­rán­so­kat szál­lí­tó jár­mű­vet 2022. már­ci­us 4-én a reg­ge­li órák­ban, Szom­bat­he­lyen, a másik – idő­köz­ben már vissza­for­dult – gép­jár­mű­vet pedig fél órá­val később, az M86-os számú főúton von­ták a rend­őr­jár­őrök köz­úti ellen­őr­zés alá, az ember­csem­pé­sze­ket a kül­föl­di­ek­kel együtt előállították.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tak­kal szem­ben. A vád­lot­tak bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni. 

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi fotók a követ­ke­ző lin­ken érhe­tők el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/embercsempeszeket-fogtak-el-a-rendorok-3