Főoldal » Hírek » Szerbiai embercsempészt állított bíróság elé az ügyészség – a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye - fotóval

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tott egy szerb állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki 2021. júli­us 13-án négy mig­ránst akart a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­ke­rü­lé­sé­vel Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba szállítani.

A 39 éves elkö­ve­tő az oszt­rák rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi­já­ba kora dél­után, a szerb-magyar határ köze­lé­ben vette fel a két szír és két palesz­tin állam­pol­gár­sá­gú sze­mélyt, akik aznap egy isme­ret­le­nül maradt iráni szár­ma­zá­sú ember­csem­pész kísé­re­té­ben lép­ték át ille­gá­li­san a határt. A mig­rán­sok­nak célba éré­sük ese­tén 4000 eurót kel­lett volna fizet­ni, amely­ből 200 euró járt volna a terheltnek.

A férfi az ille­gá­lis határ­át­lé­pők­kel este fél kilenc körül a 8-as számú főúton Veszp­rém felől Auszt­ria irá­nyá­ba haladt, ami­kor Ajka-Bakonygyepes köze­lé­ben a rend­őrök a jár­mű­vet fel­tar­tóz­tat­ták, és az elkö­ve­tőt, vala­mint a gép­ko­csi utas­te­ré­ből a szír és palesz­tin állam­pol­gá­ro­kat előállították.

Az ügyész­ség a szerb fér­fi­val szem­ben gyor­sí­tott eljá­rás­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az Ajkai Járás­bí­ró­ság­nak. A bíró­ság a 2021. júli­us 22-én meg­ho­zott íté­le­té­vel a vád­lot­tat 3 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te és 6 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről. Az íté­le­tet vala­mennyi érin­tett tudo­má­sul vette, így az jog­erő­re emelkedett.