Főoldal » Hírek » Szerelmet ígérve csalta ki a nő a sértett pénzét - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki sze­rel­met ígért a nála több mint negy­ven évvel idő­sebb fér­fi­nak, de való­já­ban csak a pén­zét akar­ta meg­sze­rez­ni.

A vád­irat sze­rint a har­minc év alat­ti nő egy inter­ne­tes társ­ke­re­ső olda­lon ismer­ke­dett meg a het­ven év felet­ti nagy­kő­rö­si fér­fi­val 2018 szep­tem­be­ré­ben. Ezután hosszabb időn át rend­sze­re­sen vál­tot­tak üze­ne­tet és tele­fo­non is sokat beszél­tek. A nő nem a való­di nevén mutat­ko­zott be és egy kita­lált tör­té­net­tel pró­bált együtt­ér­zést kel­te­ni a sér­tett­ben. Állí­tá­sa sze­rint éppen váló­fél­ben van és sze­ret­né közös házu­kat meg­vál­ta­ni, mert a férje addig nem haj­lan­dó elvál­ni.

A nő nagyon ked­ves volt a sér­tet­tel,  meg­ígér­te azt is, hogy ha sike­rül elvál­nia, akkor a sér­tett­hez köl­tö­zik Nagy­kő­rös­re.

Azért, hogy a sér­tett bizal­mát tel­je­sen elnyer­je, még egy sze­mé­lyes talál­ko­zó­ra is meg­hív­ta a fér­fit magá­hoz, szar­va­si lakó­he­lyé­re 2022 szep­tem­be­ré­ben. A sér­tett idős úr bízott abban, hogy az állí­tó­la­gos válás után sze­rel­mi kap­cso­lat ala­kul­hat ki közte és a nő között.

A vád­lott az első sze­mé­lyes talál­ko­zó után 500.000,- forin­tot kért és kapott a sér­tet­től azért, hogy a fér­jét kifi­zes­se. Azt állí­tot­ta, hogy a ház eladá­sa után azt vissza­fi­ze­ti a sér­tett­nek.
 
Ezután egy-két héten belül ugyan­ez­zel az indok­kal a nőnek továb­bi 500.000,-Ft-ot sike­rült kicsal­nia a sér­tet­től. Eköz­ben a beszél­ge­té­se­ik során folya­ma­to­san azzal hite­get­te a fér­fit, hogy hozzá fog köl­töz­ni.
 
A máso­dik összeg kéz­hez­vé­te­le után pár nap­pal a nő meg­pró­bált még 300.000,- forin­tot kérni a sér­tet­től. Ekkor a férfi rádöb­bent, hogy csak kihasz­nál­ták az érzé­se­it és azt már nem adta át a nőnek.
 
A vád­lott­nak nem állt szán­dé­ká­ban sze­rel­mi kap­cso­la­tot kiala­kí­ta­ni az idős fér­fi­val, ahogy a pénzt sem akar­ta vissza­fi­zet­ni. Az átvett 1.000.000,- forin­tot a nő a való­di élet­tár­sá­val fel­él­te.
 

A Nagy­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.