Főoldal » Hírek » Szerelmi bosszú Molotov-koktélokkal - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 67 éves férfi ellen több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és ron­gá­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. Az elkö­ve­tő­vel sza­kí­tott az élet­tár­sa, ezért úgy akart bosszút állni rajta és roko­na­in, hogy a tulaj­do­nuk­ban lévő háza­kat Molotov-koktélokkal meg­pró­bál­ta felgyújtani. 

A vád­irat sze­rint a férfi élet­tár­si kap­cso­la­ta 2019. május végén fel­bom­lott, a sza­kí­tá­sért az élet­tár­sát, a sógor­nő­jét és annak élet­tár­sát hibáz­tat­ta, ezért bosszút akart állni.

2019. augusz­tus végén autó­val a volt sógor­nő­je és annak élet­tár­sa tulaj­do­nát képe­ző bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő ingat­lan­hoz indult. Útköz­ben a magá­val vitt üzem­anyag­ból üve­gek­be öntve, és azok­ba kanó­cot dugva Molotov-koktélokat készí­tett. A hely­szín­re érve azon­ban elté­vesz­tet­te a ház­szá­mot, és a meg­gyúj­tott Molotov-koktélokat egy másik ház falá­hoz és udva­rá­ra dobta, de az ott lakó nő ész­re­vet­te és ráki­a­bált, mire távo­zott a hely­szín­ről. A nő sep­rű­vel és víz­zel oltot­ta a tüzet.

A vád­lott 2019. októ­ber 3. nap­ján, az esti órák­ban a volt élet­tár­sa ugyan­ezen kis­te­le­pü­lé­sen lévő csa­lá­di házát céloz­ta meg, ben­zin­nel meg­töl­tött üve­gek­kel és fla­ko­nok­kal szin­tén Molotov-koktélokat készí­tett, az éjsza­kai órák­ban azo­kat meg­gyújt­va bedob­ta az udva­ron par­ko­ló autó­hoz, de az esz­kö­zök bealudtak.

Köz­vet­le­nül ezután a tele­pü­lés egy másik házá­hoz is elment, ami­ről azt hitte, hogy a volt élet­tár­sa tulaj­do­ná­ban van, de idő­köz­ben tulaj­do­nos­vál­tás tör­tént. Itt az udva­ron locsolt szét ben­zint és meg­gyúj­tot­ta, míg a ben­zi­nes kan­nát a ház bejá­ra­tá­hoz dobta. A szom­széd ész­lel­te a tüzet, rászólt a vád­lott­ra, hogy mit csi­nál, aki azt vála­szol­ta, hogy bosszút áll, majd elhaj­tott a hely­szín­ről. A tüzet a szom­széd és az álta­la érte­sí­tett ház­tu­laj­do­nos oltot­ták el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.