Főoldal » Hírek » Szerelmi vonzódásból prostitúciós haszon - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 37 éves vád­lott­nak az ese­té­ben, aki 2020. év őszén barát­nő­jé­nek érzel­mi von­zó­dá­sá­val vissza­él­ve a fia­tal leányt pros­ti­tú­ci­ó­ra vette rá.

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék íté­le­te sze­rint az édes­any­já­val élő 23 éves, élet­ve­ze­té­si  prob­lé­mák­kal küzdő sér­tett inter­ne­tes közös­sé­gi olda­lon vette fel a kap­cso­la­tot a vád­lot­tal. Az akkor már egyéb­ként mint­egy 20 éve tartó élet­tár­si kap­cso­la­tá­ban öt gyer­me­ket neve­lő férfi sze­mé­lyes talál­ko­zá­sa­ik alkal­má­val a tapasz­ta­lat­lan leányt - kiszol­gál­ta­tott­sá­gá­val vissza­él­ve, érzel­mi füg­gő­sé­gét kihasz­nál­va - pros­ti­tú­ci­ó­ra vette rá. A nő a megye­szék­hely erdős terü­le­tén foly­ta­tott pros­ti­tú­ci­ót, amely­nek tel­jes bevé­te­lét több hóna­pon át a vád­lott­nak adta át. Az agresszív férfi szo­ros fel­ügye­le­tet gya­ko­rolt fölöt­te: több­ször bán­tal­maz­ta és meg­aláz­ta, ha úgy látta, nem meg­fe­le­lő­en dol­go­zik. A kiszol­gál­ta­tott nő csak úgy sza­ba­dul­ha­tott meg tőle, hogy „fut­ta­tó­ja” pár hónap­pal később kül­föld­re távozott.

A nyo­mo­zó ható­ság a vissza­té­ré­se után fogta el és vette őri­zet­be, a bíró­ság pedig az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra letartóztatta.

A tör­vény­szék a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit rend­sze­res előny­szer­zés cél­já­ból, a sér­tett sanyar­ga­tá­sá­val, sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se érde­ké­ben elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem és kény­szer­mun­ka bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, 6 év fegy­ház­ra, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint 300.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

A vád­ha­tó­ság a tör­vény­szék hatá­ro­za­tát tudo­má­sul vette. A vád­lott és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sa mel­lett az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. Állás­pont­ja sze­rint az ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­nek rend­kí­vü­li elsza­po­ro­dott­sá­gá­ra is tekin­tet­tel az érzel­mi­leg is kiszol­gál­ta­tott fia­tal nő tar­tós kizsák­má­nyo­lá­sa tett­ará­nyos bün­te­tést érde­mel. A bün­te­tés kisza­bá­sá­nak célja az egyé­ni vissza­tar­tás mel­lett az álta­lá­nos bűn­meg­elő­zés is - figyel­mez­te­tő üze­net olyan sze­mé­lyek szá­má­ra, akik sérü­lé­ke­nyebb ember­tár­sa­ik kizsák­má­nyo­lá­sá­ból élősködnének.

A védel­mi fel­leb­be­zé­se­ket a másod­fo­kú eljá­rás­ban a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la bírál­ja el.