Főoldal » Hírek » Szerencsejátékra költötte a kicsalt pénzt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki kol­lé­gá­i­tól külön­bö­ző kita­lált tör­té­ne­tek­kel, rövid vissza­fi­ze­tés ígé­re­té­vel több mil­lió forin­tot kért köl­csön. Az ígé­re­tek­ből nem lett semmi, a pénz­nek utóbb csak kis részét tudta vissza­fi­zet­ni, a kicsalt pénzt való­já­ban sze­ren­cse­já­ték­ra köl­töt­te.

A vád­irat sze­rint a bajai férfi egyre töb­bet köl­tött sze­ren­cse­já­té­kok­ra, ezért anya­gi körül­mé­nyei erő­tel­je­sen meg­ren­dül­tek. Mivel pénz­re volt szük­sé­ge, 2018 augusz­tu­sa és 2019 már­ci­u­sa között kol­lé­gá­it külön­bö­ző tör­té­ne­tek­kel győz­köd­te, és köl­csönt kért gyors vissza­fi­ze­tést ígér­ve.

Első alka­lom­mal a férfi egy jól jöve­del­me­ző befek­te­té­si aján­lat­tal állt elő, amely sze­rint egy bit­co­in­nal fog­lal­ko­zó bró­ker isme­rő­sé­nek vál­lal­ko­zá­sá­ban neki is része­se­dé­se van. Az erre ala­po­zott bizal­mat kihasz­nál­va azzal a valót­lan ígé­ret­tel vette rá a sér­tet­tet 6 mil­lió forint átuta­lá­sá­ra, hogy a tőke egy éven belü­li vissza­fi­ze­té­sé­ig havon­ta közel fél mil­lió forint kama­tot fog fizet­ni neki. A kama­tot azon­ban már első ese­dé­kes­ség­kor sem fizet­te meg a vád­lott, a későb­bi­ek­ben is a kicsalt pénz alig egy har­ma­dát adta csak vissza több­szö­ri fel­szó­lí­tást köve­tő­en.

A férfi egy volt kol­lé­gá­já­tól arra hivat­koz­va kért és kapott 2 mil­lió forint kész­pénzt, hogy a nagy­ap­ja beteg­sé­ge és egész­ség­ügyi álla­po­ta miatt a házuk átala­kí­tá­sa szük­sé­ges. A köl­csön­adás­ról szer­ző­dés készült, a kért össze­get a sér­tett a vád­lott bank­szám­lá­já­ra utal­ta. A csaló férfi ese­dé­kes­ség­kor meg sem kezd­te a tör­lesz­tést, mivel arra tény­le­ge­sen már a köl­csön kéré­se­kor sem volt anya­gi fede­ze­te.  Ugyan­ez­zel a hamis ürüggyel 2018 októ­be­ré­ben és 2019 már­ci­u­sá­ban két másik kol­lé­gá­já­tól 4, illet­ve 2 mil­lió forin­tot csalt ki. A vád­lott a tar­to­zá­sa­it min­den eset­ben csak kis mér­ték­ben fizet­te vissza, mert a köl­csön­kért pénz nagy részét sze­ren­cse­já­té­kok­ra szór­ta el.

A sér­tet­tek kér­ték a káruk meg­té­rí­té­sét. 

Az ügyész­ség a fér­fit több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint azt indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság a sér­tet­tek pol­gá­ri jogi igé­nyét bírál­ja el.

Bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.