Főoldal » Hírek » Szeretteikért aggódó időskorúakat károsítottak meg az unokázós csalók - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy idős embe­re­ket un. uno­ká­zós csa­lá­sok útján meg­ká­ro­sí­tó bűn­szö­vet­ség 3 tagja és egy, az álta­luk így meg­szer­zett vagyon átuta­lá­sát végző pénz­mo­só­val szemben.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az elkö­ve­tői kör, az Egye­sült Király­ság­ból szer­vez­ve, idős­ko­rú sér­tet­tek­től csalt ki pénzt úgy, hogy őket tele­fo­non keresz­tül olyan valót­lan tör­té­ne­tek­kel keres­ték meg, ame­lyek sze­rint az adott sér­tett csa­lád­tag­ja köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet oko­zott, amely­ben meg is sérült, és anya­gi kár is kelet­ke­zett. A szél­há­mo­sok közöl­ték, hogy a hiva­ta­los eljá­rás elke­rü­lé­se érde­ké­ben a csa­lád­tag­nak sür­gő­sen pénzt vagy éksze­re­ket kell kül­de­ni. Az elkö­ve­tők a bűn­cse­lek­mé­nyek magyar­or­szá­gi vég­re­haj­tá­sá­nak irá­nyí­tá­sá­ra beszer­vez­tek egy 20 éves fér­fit, aki 23 éves sógor­nő­jét és egy másik fér­fit futár­ként vont be az elkö­ve­tés­be, egy har­ma­dik fér­fit pedig arra vett rá, hogy a csa­lár­dul meg­szer­zett vagyon egy részét utal­ja el külföldre.

Az ang­li­ai hívó­szám­ról jelent­ke­ző csa­lók a hívá­sok során ügyel­tek arra, hogy végig vonal­ban marad­ja­nak a sér­tet­tek­kel, amíg ők össze­ké­szí­tik java­i­kat, mert így nem volt lehe­tő­ség a hazug­ság lelep­le­ző­dé­sé­re, és rög­tön a hely­szín­re küld­het­ték a pénzt vagy az éksze­re­ket átve­vő futárokat.

A csa­lók ily módon Kőbá­nyán, Kistar­csán, Kis­kun­ha­la­son és Pomá­zon, 70-es, 80-as éve­ik­ben járó sér­tet­te­ket tévesz­tet­tek meg, és össze­sen, hoz­zá­ve­tő­le­ge­sen 7 mil­lió forint kárt okoz­tak, amely­ből a rend­őr­ség­nek köszön­he­tő­en 3 mil­lió forint megtérült.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség 3 ter­helt­tel szem­ben bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en, idős­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lá­sok, negye­dik tár­suk ellen pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a férfi futárt, mivel több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sül, fegy­ház­bün­te­tés­re, míg a tár­sa­it bör­tön­re ítél­jék. Emel­lett az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta köz­ügyek­től eltil­tás és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint azt is, hogy a bíró­ság a sér­tet­tek kár­té­rí­té­si igé­nyét is bírál­ja el érdemben.

Az ORFK által kiadott, a poten­ci­á­lis sér­tet­tek szá­má­ra hasz­nos, segí­tő tájé­koz­ta­tó itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/idosek-biztonsaga/fokuszban-az-unokazos-csalasok-igy-kerulje-el

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett rend­őr­sé­gi hír és videó az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/ujabb-csapas-az-unokazos-csalokra

A fel­vé­te­len az egyik vád­lott lát­ha­tó, ahogy a meg­té­vesz­tett sér­tett­hez tart, hogy átve­gye érté­ke­it, majd más­nap köve­ti az idős áldo­za­tot a bankhoz.