Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Szerszámnyéllel verte halálra az alkalmazottját - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy pir­tói fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő a tanyá­ján alkal­ma­zott­ként élő sér­tet­tet egy vita miatt fa szer­szám­nyél­lel halál­ra verte. 

A vád sze­rint a vád­lott 2019 óta a pir­tói tanyá­ján alkal­mi mun­kás­ként fog­lal­koz­tat­ta a sér­tett fér­fit, aki­nek szál­lást és étke­zést is biz­to­sí­tott. Az elkö­ve­tő itta­san gyak­ran szi­dal­maz­ta, időn­ként bán­tal­maz­ta is a nála jóval gyen­gébb fizi­ku­mú sér­tet­tet a nem meg­fe­le­lő mun­ka­vég­zé­se, vagy elszá­mo­lá­si jel­le­gű vitá­ik miatt.

2021 októ­be­ré­ben, a tra­gi­kus napon, a vád­lott kora dél­után itta­san érke­zett vissza a tanyá­ra, majd a kazán­ház­ba ment, ahol a sér­tett taka­rí­tott. A két férfi között vita ala­kult ki, mivel a vád­lott azzal gya­nú­sí­tot­ta meg a sér­tet­tet, hogy meg­lop­ta őt. A vita hevé­ben a férfi meg­ra­gad­ta a sér­tett tor­kát, két­szer ököl­lel arcon ütöt­te, ami­től a sér­tett hasra esett. Ezt kihasz­nál­va a vád­lott egy 75 cm hosszú­sá­gú fából készült szer­szám­nyél­lel nagy erő­vel, kitar­tó­an, test­szer­te bán­tal­maz­ta áldo­za­tát, akire leg­alább 28 ütést mért, vala­mint meg­ta­pos­ta és megrugdosta.

Az elhú­zó­dó, súlyos bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett éle­tét vesztette.

Az ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, azzal, hogy a cse­lek­mény jel­le­ge miatt fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. Mivel a férfi a bűn­cse­lek­ményt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ezért ennek utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is el kell rendelni.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készültek.