Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Szervezett „unokázós” bandát kapcsoltak le – letartóztatási indítvány

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta 3 nő és 3 férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik szer­ve­zet­ten és rend­sze­re­sen idős­ko­rú­ak­tól – őket meg­té­veszt­ve – jelen­tős össze­gű kész­pénzt illet­ve éksze­re­ket csal­tak ki. 

Pest megyé­ben az elmúlt idő­szak­ban jelen­tő­sen elsza­po­rod­tak az ún. „uno­ká­zós csa­lá­sok”. Mód­sze­rét tekint­ve e cse­lek­mé­nyek lénye­ge, hogy az elkö­ve­tő tele­fon­hí­vás során a jel­lem­ző­en idős sér­tett köze­li hoz­zá­tar­to­zó­já­nak adja ki magát, majd közli, hogy bal­ese­tet szen­ve­dett, sür­gő­sen pénz­re vagy arra vált­ha­tó érték­re van szük­sé­ge. Ezen kívül jelzi, hogy a pénz átvé­te­lé­re egy isme­rő­sét fogja elkül­de­ni a sér­tett­hez. Ennek meg­fe­le­lő­en a sér­tett lak­cí­mé­re érke­zik egy elkö­ve­tő („futár”), aki az elő­ké­szí­tett pénzt vagy érté­ke­ket átve­szi, amit azután tár­sa­i­val közö­sen elosz­ta­nak, illet­ve értékesítenek.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság által jól elő­ké­szí­tett, szer­ve­zett akci­ó­ban egy ilyen cse­lek­mény­re sza­ko­so­dott szer­ve­zett 6 tag­ját sike­rült elfog­ni, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a fenti mód­szer­rel csak 2020. máju­sá­ban és júni­u­sá­ban 5 sér­tett­nek össze­sen közel 18.000.000,- Ft kárt okoz­tak. Ezen kívül több cse­lek­ményt is meg­kezd­tek, de nem sike­rült befejezniük.

Az elkö­ve­tő­ket töb­bek között bűn­szer­ve­zet­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te vala­mint egy részü­ket orgaz­da­ság bűn­tet­te miatt hall­gat­ták ki gyanúsítottként.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség azért indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sát, mivel fenn­áll vonat­ko­zá­suk­ban a szö­kés illet­ve elrej­tő­zés veszé­lye. Továb­bá meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­suk ese­tén bizo­nyí­té­kok eltűn­te­té­sé­vel meg­ne­he­zí­te­nék az eljá­rást illet­ve egy részük vonat­ko­zá­sá­ban fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.