Főoldal » Archív » Szervezetten gyártották, majd hozták forgalomba a hamis bankjegyeket - vádemelés

Az ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt össze­sen 15 sze­méllyel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra.

A vád­irat sze­rint az egy­más­sal bará­ti viszony­ban álló első- és másod­ren­dű vád­lot­tak 2015. évben meg­ál­la­pod­tak abban, hogy spe­ci­á­lis gépek­kel, esz­kö­zök­kel az első­ren­dű vád­lott hamis pénzt készít, ame­lyet ezután tovább­ér­té­ke­sí­te­nek, illet­ve for­ga­lom­ba hoz­nak.

Az első­ren­dű vád­lott 2015 szep­tem­be­ré­től egy XIV. kerü­le­ti lakás­ban infor­ma­ti­kai és egyéb esz­kö­zök - így pél­dá­ul szí­nes lézer­nyom­ta­tó, szken­ner, spe­ci­á­lis papí­rok, fóli­ák, holog­ram mat­ri­cák - segít­sé­gé­vel hamis 20 000 Ft-os cím­le­tű bank­je­gye­ket állí­tott elő. A férfi a vád sze­rint leg­alább 588 bank­je­gyet készí­tett, ame­lyek tel­jes hami­sít­vá­nyok vol­tak. A bank­je­gyek hamis­sá­gát azon­ban csak meg­fe­le­lő kép­zett­ség, gya­kor­lat, fény­vi­szo­nyok és segéd­esz­kö­zök hasz­ná­la­ta mel­lett lehe­tett fel­is­mer­ni.

Az első­ren­dű vád­lott a folya­ma­to­san elő­ál­lí­tott hamis bank­je­gye­ket első­sor­ban a másod­ren­dű vád­lott­nak adta át tovább­ér­té­ke­sí­tés cél­já­ból. Az ügy továb­bi vád­lott­jai a hamis bank­je­gye­ket köz­vet­le­nül vagy köz­ve­tí­tő­kön keresz­tül külön­bö­ző össze­ge­kért meg­vá­sá­rol­ták, majd azo­kat rész­ben ők maguk is tovább­ér­té­ke­sí­tet­ték, rész­ben pedig kisebb össze­gű vásár­lá­sok során fize­tő­esz­köz­ként fel­hasz­nál­ták - több­nyi­re ben­zin­ku­tak­nál, illet­ve gyors­ét­ter­mek­ben.

A vád­lot­tak egy­részt a hamis pénz érté­ke­sí­té­sé­ből, illet­ve tovább­ér­té­ke­sí­té­sé­ből befolyt haszon­ra, más­részt a hamis bank­je­gyek­kel vásá­rolt ter­mé­kek érté­ké­nek, vala­mint a vissza­já­ró­ként kapott való­di pénz érté­ké­nek meg­fe­le­lő nagy­sá­gú haszon­ra tet­tek szert. Ez vád­lot­tan­ként jel­lem­ző­en több száz­ezer, míg az első­ren­dű és másod­ren­dű vád­lot­tak ese­té­ben több mil­lió forint összeg­re tehe­tő.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lot­tak több­sé­gé­vel szem­ben bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett pénz­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat, amely bűn­cse­lek­mény e minő­sí­tett ese­tét a tör­vény öt évtől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.