Főoldal » Hírek » Széttörte a sörösüveget a sértett fején egy férfi - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 38 éves férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. A férfi a vil­la­mo­son együtt köz­le­ke­dett a sér­tet­tel, akit leszál­lás után vere­ke­dés­re hívott, majd sörös üveg­gel olyan erő­vel fejen ütöt­te, hogy az üveg meg­se­bez­te a sér­tett arcát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. októ­ber köze­pén, este, Mis­kol­con, vil­la­mo­son uta­zott. Ugyan­ezen sze­rel­vé­nyen tar­tóz­ko­dott a sér­tett férfi, akit a vád­lott az út során folya­ma­to­san nézett. Ami­kor a sér­tett az egyik meg­ál­ló­ban leszállt meg­kér­dez­te az elkö­ve­tőt, hogy miért köve­ti. A férfi erre rög­tön vere­ke­dés­re hívta, távo­lod­va a meg­ál­ló­tól. A sér­tett meg­kér­dez­te, hogy miért akar bal­héz­ni, az elkö­ve­tő azon­ban a kezé­ben lévő sörös üveg­gel, egy hir­te­len moz­du­lat­tal olyan nagy erő­vel fejen ütöt­te, hogy az üveg dara­bok­ra tört.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett az arca bal olda­lán egy 9 cm hosszú met­szett sérü­lést szen­ve­dett el, amely 8 napon belü­li gyógy­tar­ta­mú. A sérü­lés helyét és jel­le­gét, illet­ve a fejet ért nagy erejű ütést figye­lem­be véve 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés is kiala­kul­ha­tott volna.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű – más bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés próba ideje alatt álló – vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.