Főoldal » Hírek » Széttörte az apja fején a horolókapát - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 ápri­li­sá­ban Lajos­mi­zsén egy horo­ló­ka­pá­val úgy meg­ver­te a saját apját, hogy a sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­irat sze­rint az indu­la­tos, agresszív ter­mé­sze­tű vád­lott és apja együtt lak­tak egy lajos­mi­zsei házban.

2020. ápri­lis 18-án, este a vád­lott és az apja össze­vi­tat­koz­tak a ház udva­rán. Az apa az erő­sebb fizi­ku­mú fia elől beme­ne­kült a ház szo­bá­já­ba. A vád­lott az udva­ron fel­ka­pott egy horo­ló­ka­pát, és fel­in­dult álla­pot­ban a sér­tett után futott.

A sér­tett félel­mé­ben becsuk­ta maga után a szo­ba­aj­tót, de a vád­lott a szo­ba­aj­tó üve­ge­zett részét betör­te. Bement a szo­bá­ba és a magá­val vitt kapá­val az apja fejét több­ször meg­ütöt­te. Olyan erő­se­ket ütött, hogy a horo­ló­ka­pa feje is letört a nyeléről.

A bán­tal­ma­zás után a vád­lott a hely­színt elhagy­ta, a kezé­ben lévő kapa nye­let az udva­ron elha­jí­tot­ta. A sér­tett a bán­tal­ma­zás miatt a fején, mell­ka­sán és a kar­ja­in több sérü­lést, köz­tük élet­ve­szé­lyes sérü­lés­ként a hom­lok­csont mind­két olda­lá­nak dara­bos töré­sét és agy­zú­zó­dást szenvedett.

A jelen­leg más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.