Főoldal » Hírek » Szexuális bűncselekményt követett el élettársa unokájának sérelmére - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki sze­xu­á­li­san molesz­tált egy nyolc éves kislányt.

A tény­ál­lás sze­rint a férfi Szom­bat­he­lyen együtt élt élet­tár­sá­val, és annak 2010 novem­be­ré­ben szü­le­tett uno­ká­já­val, aki­nek a nagy­ma­ma a gyám­ja volt. Ami­kor a nő dol­go­zott, a férfi látta el a kis­lány fel­ügye­le­tét. Kihasz­nál­va, hogy ket­tes­ben vol­tak, 2019 feb­ru­ár­já­tól 2021 máju­sá­ig a gyer­mek til­ta­ko­zá­sa elle­né­re több alka­lom­mal sze­xu­á­lis cse­lek­mény eltű­ré­sé­re kény­sze­rí­tet­te. A sér­tett 2019. évben elmond­ta az édes­any­já­nak, hogy mit csi­nál vele a vád­lott, aki azon­ban nem hitt neki, nem tett semmit.

Ami­kor a nagy­ma­ma meg­tud­ta a tör­tén­te­ket, meg­sza­kí­tot­ta az élet­tár­si kap­cso­la­tot és fel­je­len­tést tett.

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék a fér­fit foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 5 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, mely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő­je fel­men­té­sért fellebbeztek.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a férfi bűnös, bün­te­té­se megfelelő.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la fog dönteni.