Főoldal » Hírek » Szexuális cselekmények végzésére vette rá a fiatal lányokat - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy nővel és egy fér­fi­val szem­ben. A nő két fia­tal lányt arra bírt rá, hogy a fér­fi­val sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végezzenek. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a nő a 14 év alat­ti lányát és a 18 év alat­ti uno­ka­hú­gát 2020 júni­us és októ­ber között több­ször rábír­ta arra, hogy a férfi ott­ho­ná­ban enged­jék meg azt, hogy a férfi alkal­man­ként és fejen­ként leg­alább 10.000 forin­tért sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végez­zen velük. A lányok a fér­fi­től kapott pénzt min­den eset­ben oda­ad­ták a nőnek.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a nővel szem­ben ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te, a fér­fi­val szem­ben gyer­mek­pros­ti­tú­ció kihasz­ná­lá­sá­nak bűn­tet­te és sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Törvényszékre.

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a nővel szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint vagyon­el­kob­zást, a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki, továb­bá vég­le­ges hatállyal tilt­sa el min­den olyan tevé­keny­ség­től, amely­nek során tizen­nyolc év alatt gyer­me­kek­kel foglalkozna.