Főoldal » Archív » Szexuális cselekményre kényszerítette a sportolást végző sértettet – vádemelés

A vád sze­rint az éjje­li órák­ban támadt egy futó nőre egy férfi; az ügyész­ség sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel és súlyos testi sér­tés­sel vádol­ja.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy 37 éves férfi 2018. októ­ber 14-én az éjje­li órák­ban a X. kerü­let, Jász­be­ré­nyi úton követ­ni kezd­te az arra futó nőt azzal a cél­lal, hogy sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­za.

Ami­kor a férfi utol­ér­te a sér­tet­tet, tar­kón ütöt­te, majd meg­ra­gad­ta, és húzni kezd­te magá­val. A kitar­tó­an ellen­ál­ló sér­tet­tet a vád­lott ismé­tel­ten, több­ször meg­ütöt­te, majd sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta. A sér­tet­tet idő­köz­ben keres­ni kezd­te a férje, aki, ami­kor meg­lát­ta a bán­tal­ma­zást, azon­nal fele­sé­ge védel­mé­re kelt. A táma­dó ezután elme­ne­kült a hely­szín­ről, azon­ban a rend­őrök rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták, majd pár órán belül elfog­ták.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon.

A vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján – 11 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­irat­ban.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.