Főoldal » Hírek » Szexuális erőszak a nevelőszülői házban - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 15 éves fia­tal­ko­rú férfi ellen sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt, aki egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő gon­do­zá­si helyén a vele együtt lakó 4 éves fiú és 6 éves lány­gyer­mek sérel­mé­re köve­tett el sze­xu­á­lis cse­lek­ményt.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú vád­lott neve­lő­szü­lő ház­tar­tás­ban élt egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő csa­lá­di ház­ban, ugyan­ezen gon­do­zá­si helyen éltek 2020. évben a 4 éves fiú és a 6 éves lány­gyer­mek sér­tet­tek.

2020. júni­us köze­pén a vád­lott a dél­utá­ni alvás­idő­ben bement a lány­gyer­mek szo­bá­já­ba és a gyer­mek sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­ményt köve­tett el.

Ezt köve­tő­en néhány hét múlva a dél­előt­ti órák­ban a vád­lott átment a fiú­gyer­mek szo­bá­já­ba és sérel­mé­re sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett, majd azt mond­ta a gye­rek­nek, hogy a tör­tén­tek­ről ne beszél­jen sen­ki­nek sem. A gyer­mek ezt meg­ígér­te, azon­ban más­nap, ami­kor alvás­hoz készü­lő­dött, a neve­lő­szü­lő­je édes­any­já­nak elmond­ta, hogy mi tör­tént vele, aki erről tájé­koz­tat­ta a neve­lő­szü­lőt.

 

A neve­lő­szü­lő kikér­dez­te a gyer­me­ket, így szer­zett tudo­mást a gon­do­zá­sá­ban lévő gyer­me­kek sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak­ról.

 

A gyer­me­kek élet­ko­ruk­nál és test­al­ka­tuk­nál fogva véde­ke­zés­re kép­te­len­nek tekin­ten­dők.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indít­vá­nyo­zott párt­fo­gó fel­ügye­let egy­ide­jű elren­de­lé­sé­vel. Továb­bá indít­vá­nyoz­ta a vád­lott bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­sát, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát végez­né.