Főoldal » Hírek » Szexuális erőszakkal gyanúsított fiatalkorúak letartóztatásáról döntött a bíróság - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­nek súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete miatt indít­vá­nyoz­ta a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség három fia­tal­ko­rú letar­tóz­ta­tá­sát, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a bűn­cse­lek­ményt maga­te­he­tet­len álla­pot­ban lévő kis­ko­rú isme­rő­sük sérel­mé­re követ­ték el az egyik Veszp­rém megyei kistelepülésen. 

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a fia­ta­lok élve a lehe­tő­ség­gel, hogy a sér­tett édes­any­ja dol­go­zik, és ezért a kamasz­lány egye­dül, fel­ügye­let nél­kül van ott­hon, az esti órák­ban a lány laká­sán össze­jöt­tek, s ott sze­szes italt fogyasz­tot­tak. A sér­tett az alko­hol­tól maga­te­he­tet­len álla­pot­ba került.

A falu­be­li fiúk, akik­kel a lány már koráb­ban is barát­ko­zott, azon­ban vissza­él­tek a hely­zet­tel, és az ittas­sá­ga miatt öntu­dat­lan, véde­ke­zés­re kép­te­len sér­tet­tet egy, a ház köze­lé­ben lévő elha­gyott épü­let­be vit­ték, ott levet­kőz­tet­ték, majd mind­hár­man sze­xu­á­li­san bántalmazták.

A Veszp­ré­mi Járás­bí­ró­ság az ügyész indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve, a két idő­sebb gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát egy hónap­ra elren­del­te, míg a leg­fi­a­ta­labb gya­nú­sí­tott ese­té­ben ele­gen­dő­nek látta a bűn­ügyi fel­ügye­let alkal­ma­zá­sát, amely ese­té­ben azt jelen­ti, hogy a lakó­he­lyé­ül szol­gá­ló ingat­lant külön enge­dély nél­kül nem hagy­hat­ja el.

Az idő­sebb gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­ról szóló dön­té­se­ket min­den érin­tett tudo­má­sul vette, így ezen két vég­zés vég­le­ges­sé vált, míg har­ma­dik tár­suk ese­té­ben az ügyész a súlyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tett be.