Főoldal » Hírek » Szexuális irányultságuk miatt támadott meg egy párt - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy 44 éves férfi az egy­mást átka­rol­va sétá­ló két nőt han­go­san szi­dal­maz­ta, majd az egyi­kü­ket meg­lök­te. Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 44 éves férfi - 2021. júli­us 28-án, az esti órák­ban, a VI. kerü­let, Iza­bel­la utca és az And­rássy út sar­kán meg­lá­tott két nőt, akik sze­xu­á­lis irá­nyult­sá­gu­kat nyíl­tan fel­vál­lal­va, egy­mást átka­rol­va sétál­tak. A férfi a sér­tet­te­ket sze­xu­á­lis irá­nyult­sá­guk miatt han­go­san szid­ta, miköz­ben trá­gár sza­vak­kal kia­bál­ta nekik, hogy men­je­nek át az út túl­ol­da­lá­ra. Ezután az elkö­ve­tő az egyik nőt hátul­ról, a vál­lá­nál meg­lök­te, amely­nek hatá­sá­ra a sér­tet­tek az út szé­lén par­ko­ló kocsik közé sodródtak.

A férfi agresszív, táma­dó fel­lé­pé­se a sér­tet­tek­ben félel­met keltett.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 44 éves fér­fit 2 rend­be­li közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja, amit az egyik sér­tett sérel­mé­re bán­tal­ma­zás­sal köve­tett el. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­sel, bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát – figye­lem­mel a férfi bün­tet­len elő­éle­té­re – pró­ba­idő­re füg­gessze fel.

A közös­ség elle­ni erő­sza­kot a tör­vény súlyo­san ren­de­li bün­tet­ni. A bűn­cse­lek­mény 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, ha az elkö­ve­tő a sér­tett vala­mely nem­ze­ti, etni­kai, faji, val­lá­si cso­port­hoz vagy a lakos­ság egyes cso­port­ja­i­hoz tar­to­zá­sa vagy vélt tar­to­zá­sa - így köz­tük sze­xu­á­lis irá­nyult­sá­ga - miatt olyan, kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes maga­tar­tást tanú­sít, amely alkal­mas arra, hogy a sér­tett­ben ria­dal­mat kelt­sen. Még súlyo­sab­ban, 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő, aki ilyen indít­ta­tás­ból a sér­tet­tet bán­tal­maz­za is