Főoldal » Archív » Szexuális kényszerítés és kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat az ügyészség egy budapesti tanárral szemben

A 41 éves peda­gó­gus a vád sze­rint a hiva­tá­sá­ból eredő hatal­mi viszonyt fel­hasz­nál­va, több diák­já­val léte­sí­tett sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot, ami­vel a neve­lé­se alatt álló kis­ko­rú­ak erköl­csi és érzel­mi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

A vád­irat sze­rint a férfi a vád­be­li idő­szak­ban peda­gó­gus­ként, a hiva­tá­sá­ból adódó köte­le­zett­sé­ge­it meg­szeg­ve, a tanár-diák kap­cso­la­ton túl­mu­ta­tó bizal­mi viszonyt ala­kí­tott ki  több tanít­vá­nyá­val is, majd sze­xu­á­lis cél­zat­tal és jel­leg­gel köze­le­dett feléjük.

A vád sze­rint két olyan eset volt, ami­kor a vád­lott erő­szak és köz­vet­len fenye­ge­tés nél­kül, azon­ban a hatal­mi befo­lyá­sát fel­hasz­nál­va, konk­rét hát­rányt is kilá­tás­ba helyez­ve, vagy érzel­mi zsa­ro­lás­sal léte­sí­tett sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot a sér­tet­tek­kel; ezek a cse­lek­mé­nyek a tör­vény ren­del­ke­zé­se sze­rint sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés­nek minősülnek.

A többi diák ese­té­ben a vád­lott a sze­xu­á­lis jel­le­gű köze­le­dé­sé­vel, illet­ve sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­i­vel a neve­lé­se, fel­ügye­le­te alatt álló kis­ko­rú­ak erköl­csi és érzel­mi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban össze­sen négy kis­ko­rú sér­tett sérel­mé­re elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény szerepel.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fen­ti­ek alap­ján a fér­fi­val szem­ben több rend­be­li sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te, vala­mint kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­lé­nek felső hatá­ra - a bűn­hal­ma­zat miatt - 12 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. A kerü­le­ti ügyész­ség indít­ványt tett a vád­irat­ban a vád­lott peda­gó­gu­si fog­lal­ko­zás­tól való eltil­tá­sá­ra is.