Főoldal » Hírek » Szexuális visszaélések miatt kell felelnie az egykori egyházi személynek – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bács-Kiskun Vár­me­gyei Főügyész­ség több­rend­be­li, hatal­mi, befo­lyá­si viszo­nyá­val vissza­él­ve elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés miatt vádat emelt azzal a koráb­ban egy­há­zi szol­gá­lat­ban állt fér­fi­val szem­ben, aki a hit­tan cso­port­já­ba illet­ve álta­la veze­tett más, ifjú­sá­gi közös­ség­be járó fiú­gyer­me­kek­kel sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot folytatott.

A vád sze­rint a vád­lott – egy volt egy­há­zi sze­mély - Bács-Kiskun vár­me­gyei szol­gá­la­ta során aktí­van bekap­cso­ló­dott az egy­ház ifjú­sá­gi közös­sé­gi éle­té­be, több cso­port szer­ve­ző­je volt. Fiú­gyer­me­kek rend­sze­res láto­ga­tói vol­tak a plé­bá­ni­án kiala­kí­tott közös­sé­gi tér­nek. A férfi hit­tant taní­tott, a szer­tar­tá­so­kon segí­tő­ként fog­lal­koz­ta­tott, ille­tő­leg anya­gi­lag is támo­ga­tott több vele kap­cso­lat­ba került kiskorút.

Meg­is­mer­ve a csa­lá­di és anya­gi körül­mé­nye­i­ket, több fiút pénz­zel, élel­mi­szer­rel vagy más aján­dé­kok­kal támo­ga­tott, amely jut­ta­tá­sok adá­sát a plé­bá­ni­án tör­té­nő láto­ga­tás­hoz kötöt­te. A férfi a fiú­gyer­me­kek­kel a közös­sé­gi leve­le­zé­si olda­lon is kap­cso­lat­ban állt, ahol bizal­ma­san becéz­get­ve őket, talál­ko­zá­so­kat sür­ge­tett velük.

A vád­lott 2019. és 2022. között négy kis­ko­rú­val – ket­ten közü­lük tizen­négy év alat­ti­ak vol­tak – vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­ményt. A kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő, a férfi befo­lyá­sa alatt álló kis­ko­rú­ak zava­ruk­ban eltűr­ték a vád­lott cselekményét.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda kivá­ló szak­ma­i­ság­gal foly­ta­tott nyo­mo­zá­sa ered­mé­nye­ként az egy­há­zi szol­gá­lat alól azóta már fel­men­tett fér­fit őri­zet­be vette.

Az ügyész­ség az elfo­gá­sa óta letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit több­rend­be­li hatal­mi, befo­lyá­si viszo­nyá­val vissza­él­ve elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat. Emel­lett a fér­fit a tör­vény köte­le­ző ren­del­ke­zé­se alap­ján vég­le­ges hatállyal el kell til­ta­ni min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát vagy gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve kis­ko­rú­val egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.