Főoldal » Hírek » Szexuálisan bántalmazta kislányát egy férfi - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, továb­bá kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2020. októ­be­re és 2021. feb­ru­ár 14-e között több­ször sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett a lányá­val egy Fejér megyei településen.

A vád­irat sze­rint a ter­helt 2012-ben élet­tár­si kap­cso­la­tot léte­sí­tett egy nővel, egy lány és két fiú­gyer­me­kük szü­le­tett. A kap­cso­la­tuk kiegyen­sú­lyo­zat­lan volt, a férfi bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, a nő ezért több­ször elköltözött.

A férfi 2020. októ­be­ré­től kihasz­nál­ta élet­tár­sa mun­ka­vég­zés miat­ti távol­lé­tét, vala­mint azt, hogy a 7 éves lányuk beteg­ség miatt több­ször nem ment isko­lá­ba. A férfi ekkor a kis­lánnyal több­ször sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett a másik két kis­ko­rú gyer­mek jelen­lé­té­ben. A férfi a fiait azzal fenye­get­te meg, ha elmond­ják vala­ki­nek a tör­tén­te­ket, akkor meg­ve­ri őket.

A nő 2021. feb­ru­ár 14-én este élel­mi­szert vásá­rolt, mialatt a vád­lott ott­hon tar­tóz­ko­dott a három gyer­mek­kel. A férfi a bejá­ra­ti ajtót kulcs­ra zárta, majd a lányá­val a másik két kis­ko­rú jelen­lé­té­ben sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett. A haza­ér­ke­ző élet­tár­sa az abla­kon benéz­ve ész­lel­te a cse­lek­ményt, a fér­fit fele­lős­ség­re vonta, aki távo­zott ott­hon­ról. A nyo­mo­zó ható­ság vele szem­ben elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­nek követ­kez­té­ben a gyer­me­kek­nél érzel­mi trau­má­ra utaló jelek mutat­koz­tak, ame­lyek súlyos hatás­sal lehet­nek a későb­bi fej­lő­dé­sük­re. A férfi a két fiú vonat­ko­zá­sá­ban a kis­ko­rú­ak fel­ügye­le­té­ből adódó köte­le­zett­sé­gét súlyo­san meg­szeg­te, mind­két kis­ko­rú értel­mi, érzel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban – a hason­ló bűn­cse­lek­ményt már koráb­ban elkö­ve­tő - ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás ked­vez­mé­nyé­ből való kizá­rást, min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től való eltil­tást, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel hatal­mi, befo­lyá­si viszony­ban áll, szü­lői fel­ügye­le­ti joga meg­szün­te­té­sét mind­há­rom gyer­mek vonat­ko­zá­sá­ban, vala­mint a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sát indítványozta.