Főoldal » Hírek » Szexuálisan bántalmazta nevelt gyermekét a vádlott- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség a sze­xu­á­lis erő­szak súlyo­sab­ban minő­sü­lő esete miatt emelt vádat azzal a 32 éves fér­fi­val szem­ben, aki az egyik Veszp­rém megyei falu­ban a kis­ko­rú nevelt gyer­me­ke sérel­mé­re köve­tett el sze­xu­á­lis erőszakot.

A vád­irat sze­rint a neve­lő­apa­ként a ser­dü­lő­ko­rú lány hoz­zá­tar­to­zó­já­nak minő­sü­lő férfi 2020 októ­be­ré­ben, két eset­ben, mind­két­szer ittas álla­pot­ban követ­te el cse­lek­mé­nyét a COVID-19 jár­vány miatt tanul­má­nya­it táv­ok­ta­tás­ban foly­ta­tó, s ezért ott­hon tar­tóz­ko­dó gyermekhez.

A vád­lott alkal­mi mun­ká­kat vál­lalt, így ami­kor nem dol­go­zott, a lakás­ban tar­tóz­ko­dott, míg házas­tár­sa a rend­sze­res mun­ka­vég­zé­se miatt eljárt ott­hon­ról. A férfi ezt a hely­ze­tet hasz­nál­ta ki, ami­kor elő­ször októ­ber ele­jén itta­san bement nevelt lányá­nak szo­bá­já­ba, s meg nem enge­dett módon köze­le­dett hozzá. Cse­lek­mé­nyé­vel a sér­tett könyör­gé­sé­re fel­ha­gyott, s kiment a szo­bá­ból, mint­egy tíz nap­pal később azon­ban meg akar­ta ismé­tel­ni tet­tét, mely­nek ez alka­lom­mal a lány kéré­se elle­né­re csak az anya várat­lan haza­ér­ke­zé­se vetett véget. 

A sér­tett a csa­lá­di viszály elke­rü­lé­se érde­ké­ben, koráb­ban nem mert édes­any­já­nak beszá­mol­ni a tör­tén­tek­ről, aki azon­ban a máso­dik eset­nél tet­ten ért házas­tár­sát fele­lős­ség­re vonta, és elküld­te az otthonukból.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, ezen túl a köz­ügyek­től és min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, egyéb tevé­keny­ség­től tör­té­nő vég­le­ges hatá­lyú eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a fér­fi­nak, mely­nek kere­té­ben kis­ko­rú sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, illet­ve ilyen sze­méllyel hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ba kerül­ne. A vád­lott elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­té­re az ügyész­ség a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát ille­tő­en arra tett indít­ványt, hogy a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék a vád­lot­tat 11 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítélje.