Főoldal » Hírek » Szexuálisan molesztálta gyermekeit egy férfi – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a kis­ko­rú gyer­me­ke­i­hez sze­xu­á­li­san köze­le­dő fér­fi­val szem­ben kisza­bott 16 év fegy­ház­bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indítványozta.

Az első­fo­kú íté­let sze­rint a férfi éve­ken át sze­xu­á­li­san molesz­tál­ta a lánya­it, ille­tő­leg őket és a kis­ko­rú nevelt fiát rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta, trá­gár, becs­mér­lő kife­je­zé­sek hasz­ná­la­tá­val szi­dal­maz­ta. A férfi súlyos mér­ték­ben veszé­lyez­tet­te gyer­me­kei testi, lelki és értel­mi fejlődését.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék a fér­fit 2 rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, 2 rend­be­li sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te, 3 rend­be­li kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és 3 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt 16 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, és eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, mely­nek kere­té­ben kis­ko­rú­ak­kal kerül­ne kapcsolatba.

Az íté­let ellen az elkö­ve­tő és védő­je fel­men­tés, illet­ve eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú íté­let meg­ala­po­zott, és bár a férfi cse­lek­mé­nye­i­nek jogi minő­sí­té­se helyes­bí­tés­re szo­rul, a kisza­bott bün­te­té­sek arányosak.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.